Alifatiska kolväten

Kolväten innebär en förening mellan kol och väteatomer. Kolbaserade föreningar kallas ofta organiska (till skillnad från oorganiska). Kolväten som inte innehåller en bensenring kallas alifatiska kolväten. De som innehåller en bensenring kallas aromatiska kolväten.

Termen “alifatisk” härstammar från det grekiska aleiʹphatos som betyder salva eller fett. De första alifatiska föreningarna som upptäcktes kom sannolikt från fett eller olja. Numera avses kolvätekedjor som är raka eller grenade, samt utan bensenring. Exempel på alifatiska föreningar är butan (en rak kedja som) och isobutan (grenad kedja).

Alkaner

Alkaner är de enklaste kolväteföreningarna. De innehåller bara kol och väte och hålls samman med kol-vätebindningar och kol-kol-enkelbindningar. De första sex är:

  1. metan (CH4)
  2. etan (C2H6)
  3. propan (C3H8)
  4. butan (C4H10)
  5. pentan (C5H12)
  6. hexan (C6H14)

Formeln för att beräkna dem är: CnH2n+2

Alkener

Alkener är föreningar som innehåller kol och väte som binder med en kol-kol-dubbelbindning . De två första är:

  1. eten C2H4
  2. propen C3H6

Formeln för beräkning är CnH2n

Halogenoalkaner

Halogenalkaner är föreningar i vilka en, eller flera väteatomer i en alkan har ersatts med halogenatomer (fluor, klor, brom eller jod).