Arbetsprov 2019 Del 1

Välkommen till Arbetsprov 2019 Del 1 den 2021-10-25.

Du har nu 2,5 timmar på dig att slutföra detta arbetsprov. Stäng inte webbläsaren under pågående prov. Innan du skickar in dina svar har du möjlighet att gå igenom frågorna och dina svar igen genom att använda testets knappar "Föregående" och "Nästa". Se även till att du kan läsa PDF-filer innan du startar testet. Provet och nedräkningen börjar när du klickar på Nästa.

1. MKB


En markägare vill anlägga en deponi/återvinningsanläggning på sin mark och har bett dig om ett utlåtande vad en MKB innebär, till hans styrelse. Redogör helt kort för de stora, och som du ser det, viktigaste dragen i MKB-processen.


2. Markprovtagning


Stockholms stad har beställt en markundersökning av fastigheten Lyckan 3:14. På marken har det tidigare varit kemtvätt, träimpregneringsindustri. Det finns också ett stycke gammalt tågspår, ca 150 m, inom området. Ta helt kort fram en översiktlig provtagningsplan och beskriv hur du tänker provta, och för vilka parametrar.

3. Förorenad mark


Efter att ha gjort en markprovtagning vill markägaren veta om marken är förorenad, om han kan bygga bostäder eller industrimark. Han vill också att du klassificerar schaktmassorna. Ladda ned filerna och använd informationen från:
  1. Totalhalter [pdf]
  2. Laktest [pdf]

4. Blyförorening?


En samfällighetsförening på Ljusterö har låtit analysera dricksvattnet för sin gemensamhetsanläggning. Vattnet dricks endast av sommargäster som bor som längst 4 veckor i sträck/år på ön samt 6–8 helger utöver det. Det enda som stack ut i analyserna var bly som hade en halt av 17 µg/l. Skriv ett kort utlåtande ang. huruvida vattnet går att dricka, eller om det krävs åtgärder eller ytterligare analyser.

5. Miljöledningssystem

En lastbilscentral överväger införa ett miljöledningssystem och har bett dig helt kort dels redogöra för huvuddragen i ISO 14001-processen, dels göra en uppskattning på företagets miljöaspekter. Bolaget har 13 lastbilar, 4 lastmaskiner, ett kontor med 4 personal, en depå med kemikalieskåp och en 4 m3 dieseltank. De kör huvudsakligen schaktmassor från olika arbetsplatser och saneringar till mottagningsanläggningar (deponier mm).

6. Naturvärdesbedömning


Du utför en naturvärdesbedömning inför uppförandet av ett industriområde. Redogör översiktligt för vad du anser en naturvärdesbedömning ska innehålla. Inkludera t.ex. vilken inventeringsmetodik, vilka taxa etc. den ska omfatta.
Under inventeringen upptäcker ni Lissotriton vulgaris inom området. Redogör för vilka åtgärder som ska vidtas och ev. påverkan på planerna för området.

Namn:
Mejl:
Mobil: