Aromatiska kolväten

Aromatiska föreningar är cykliska kolväteföreningar med en, eller flera, bensenringar. Strukturen resulterar i ovanligt stabilitet. Aromatiska föreningar är mindre reaktiva än alkener, vilket gör dem användbara som industriella lösningsmedel för opolära föreningar. Aromatiska föreningar utvinns ur petroleum och stenkolstjära .
bensen
bensenring

Gruppen inkluderar PAH, polycykliska aromatiska kolväten som består av tre eller flera kondenserade bensenringar med enbart kol och väte.
Aromatiska kolväten har ofta en karaktäristisk doft, därav namnet.

Bensen

Bensen är lättflyktig och främsta exponeringsväg är genom inandning. Den är klassificerad som cancerframkallande (framförallt leukemi) och uppstår vid förbränning av kol och olja. Främsta utsläppskällorna är från bensin och bilavgaser/trafik. Akut (kortvarig) exponering kan orsaka dåsighet, yrsel, huvudvärk och irritation av ögon, hud och andningsvägar. Vid höga doser inträder medvetslöshet.
Kronisk (långvarig) exponering kan orsaka blodpåverkan som anemi (minskat antal röda blodkroppar) och aplastisk anemi (skada på benmärgen). Reproduktionseffekter har rapporterats från både lab. försök och från fallstudier.