Asbest – hur farligt är det?

Asbest är ett samlingsnamn för olika på olika fiberartade, kristalliserade kiselföreningar (silikater). Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Det är framförallt personer i byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm. Asbest har använts sedan långt tillbaka tack vare materialets värdefulla tekniska egenskaper såsom hög mekanisk hållfasthet och smidighet, god värmeisoleringseffekt och brandskyddande egenskaper, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet.
Hantering Att hantera asbest är vedertaget farligt. Om man andas in asbesthaltigt damm kan man bli allvarligt sjuk, bland annat i lungcancer. Allt avfall som innehåller asbest är klassat som Farligt Avfall (FA) enligt avfallsförordningen (2011:927) När man sågar, borrar, slipar eller på annat sätt bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs asbesthaltigt damm. Dammet innehåller nål- eller trådformiga asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Högtryckstvättning, tryckluftsblåsning, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, sotning och rengöring av material som innehåller asbest kan frigöra asbestfibrer. Asbestfibrerna är ofta några tiondels millimeter långa ned till ett par hundradels mikrometer tjocka och kan tränga långt ner i lungorna. Asbestfibrerna kan efter inandning fastna i lungblåsorna, alveolerna. Asbestfibrer som fastnat i lungorna kan sedan transporteras vidare, bland annat till lungsäck och bukhinna där de ansamlas.
För dig som jobbar med asbest Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter<www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/asbest-afs-200601-foreskrifter/>