Bara naturlig försurning- Ingen mänsklig påverkan

Försurning av naturen har länge varit en stor fråga i Sverige. Även om mängden surt nedfall i Sverige har minskat är det fortfarande långt kvar.

Vi börjar med att förklara vad försurning är. Enkelt förklarat är att koncentrationen av vätejoner i området ökar vilket leder till ett lägre pH. Detta sker vanligast med tillförsel av syror som lätt avger vätejoner. Försurning sker oftast som följd av utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid. När dessa kommer upp i atmosfären och reagerar med de vattenmolekyler som finns bildad svavelsyra och salpetersyra som redan ramlar ner tillsammans med regnet. Upptäckten av detta skedde redan på 1970-talet i Sverige då mycket utsläpp från andra delar av Europa orsakade stora mängder surt nedfall över Sverige. Idag är många av Sveriges vattendrag påverkade av försurning, även om tillskottet av vätejoner slutade för länge sedan.

Och det är också en av anledningarna till att detta mål inte kommer att uppnås, Naturen har en lång återhämtningstid från den skada som skett. Utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid har sedan länge minska drastiskt och även om de inte är nere på noll-nivå än så är de på god väg. I och med att efterfrågan av biobränsle har blivit större har även den försurning som skogsindustrin står för ökat. När hela träd tas upp finns risken att näringsämnen försvinner från området i mycket större grad.

Det finns idag stora åtgärdsprogram för att hjälpa naturen at återhämta sig från försurning. Sverige jobbar även mycket internationellt med att få ner de globala utsläppen. Detta då mycket av de sura nedfallet som hamnar över Sverige inte kommer från innanför våra gränser utan från industrier utomlands ifrån. Detta försvårar såklart den sjöarnas återhämtning då vi är beroende av att andra länder minskar sina utsläpp. Mycket kommer från just industrier men en annan stor utsläppare är sjöfarsttrafiken som länge inte har haft samma hårda restriktioner på vad bränslet får innehålla. Som privatperson kan det kännas svårt att påverka detta miljömål då mycket ligger på större företag och industrier. Att däremot öka sin medvetenhet om problemet är en mycket bra början. Om man är i en position där man kan ställa krav på renare transporter och uppmana politiker att ta ställning i internationella sammanhang är det något man absolut bör göra. Tillsammans kan vi hjälpa naturen att komma tillbaka och minska försurningen runt om i världen.