Begränsad Klimatpåverkan- Minska vår påverkan

Miljökvalitetsmålet Begränsad Klimatpåverkan är det första miljökvalitetsmål som vi kommer titta på i vår följetong om de svenska miljömålen. Målet är starkt kopplat till växthuseffekten och hur Sverige ska minska sin påverkan. 

Målet Begränsad Klimatpåverkan är det som stakar ut Sveriges del i att uppnå de globala mål som är satta på EU och FN nivå. När det kommer till källorna till växthusgaser i Sverige är det förbränning av fossila bränslen som är den absolut största källan. Förbränning sker i flera olika branscher, bland annat el och värme, industri och transport. Att detta mål är det första målet säger också något om hur globala problemen inom miljö är. Allt som vi gör får ringar på vattnet runt om i världen och med att världen har blivit så global som den är idag spelar detta allt större roll.

Utmaningen för detta målet är att minska växthusgaserna så att världen kan nå målet om endast 1.5 graders uppvärmning. Detta är också den enda precisering som finns av målet, att Sverige ska verka för att målet med 1.5 grader nås. För att uppnå detta har Riksdagen satt som mål att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Sverige har också under tiden detta mål funnits drivit på klimatdiskussionen l i EU och i FN och verkat i flera andra globala kontexter för att försöka nå målet med 1.5 grader.

Största utmaningarna är utsläppen av koldioxid. Och det kan kännas för en privatperson att just koldioxid och klimatförändringar är något bortom den vanliga Svenssons förmåga att påverka. “Det är industrier och multi-miljon företag som står för de stora utsläppen, inte jag som privatperson.” Men vi kan alla påverka. Genom att välja så lokalproducerade produkter som möjligt minskar du den transport som behöver ske, genom att göra ett aktivt val för ditt elavtal att endast få förnybar el gör du en bra sak. Att åka mer kollektivt och skippa bilen på de korta sträckorna kan man göra skillnad. Den må vara liten, men den finns. En annan viktig sak man kan göra som privatperson är att ställa krav på sin kommun. Många kommuner har idag en klimatplan och på Svenska Miljömål finns en lista på vad kommuner kan göra för at hjälpa Sverige nå detta målet. Vad gör din kommun för att uppnå det här miljömålet? Varför inte maila och fråga?

Företag spelar också en stor roll för at kunna uppnå målet Begränsad Klimatpåverkan. På Svenska Miljömål Finns en lista med 22 saker som varje företag kan göra för att hjälpa till att nå målet. Vi på Trapezia jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Vi planerar vår färdrutter med våra miljöklassade företagsbilar för att se till att de inte körs i onödan, vi håller många av våra möten på distans, och vi jobbar aktivt med att minska vår mängd avfall och vårt allmänna klimatavtryck. Allt för att kunna hjälpa vår jord.