Bin-Människans bästa vän?

Biodling är en gammal tradition hos mänskligheten och honungsbin har hållits i Europa i flera årtusenden. Bin är oerhört viktiga för miljön, genom pollineringen bidrar de till biodiversiteten upprätthålls genom ett brett sortiment av grödor och vilda växter. De bidrar direkt till vårt välstånd och välbefinnande genom produktion av honung och andra livsmedel och fodertillförsel, såsom pollen, vax för livsmedelsförädling, propolis och drotninggelé som kosttillskott och matingredienser.

Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att 71 av de 100 grödor som står för 90 % av matproduktionen globalt pollineras av bin. Majoriteten av de grödor som odlas inom Europeiska unionen är beroende av insektspollinering. Utöver det väsentliga värdet av pollinering för att upprätthålla den biologiska mångfalden har det globala årliga värdet av pollinering inom matproduktionen värderats till hundratals miljarder euro.

Med tanke på binas viktiga ekologiska och ekonomiska värde är det nödvändigt att övervaka och bibehålla hälsosamma bibestånd, inte bara lokalt eller nationellt utan även globalt.

Under de senaste 15 åren har det dock rapporterats nedgångar av bin i antal och koloniförluster, särskilt i västeuropeiska länder som Frankrike, Belgien, Schweiz, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Italien och Spanien.

Ingen enstaka övergripande orsak har hittills kunnat identifierats. Flera möjliga bidragande faktorer som verkar i kombination eller separat har föreslagits. Dessa inkluderar: effekterna av intensivjordbruk, bekämpningsmedelsanvändning, svält och undernäring, virus och andra patogener, skadegörare som Varroakvalstret (Varroa destructor), den asiatiska getingen (Vespa velutina) och lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) samt miljöförändringar som fragmentering och förstörelse av binas habitat.
Länk:
EFSA Bee health