Tjänster

Våra Tjänster Vi hjälper dig att lösa de problem inom miljöområdet som kan uppstå och tar ett helhetsgrepp om miljöproblematiken; från kontakter med myndigheter till fältprovtagning, inventeringar, miljölagar samt utbildning av er personal. [catlist id=122 numberposts=22]

Miljötjänster - Utbildning i Miljöriskanalys. Riskanalys kan definieras som en systematisk identifiering av risker och bedömning av risknivåer.

Utbildning i Miljöriskanalys

Riskanalys kan definieras som en systematisk identifiering av risker och bedömning av risknivåer. En riskanalys innehåller beräkningar eller uppskattningar av sannolikheter och konsekvenser av de olika riskerna samt bör även ta med osäkerheter i analysen.…

More
Miljötjänster - Översiktlig miljöutbildning. Vi skräddarsyr kurser efter era behov och förkunskaper, både grundläggande miljökurs för en bredare grupp eller mer tillämpad miljö för en mindre krets.

Översiktlig miljöutbildning

Vi skräddarsyr kurser efter era behov och förkunskaper, både grundläggande miljökurs för en bredare grupp eller mer tillämpad miljö för en mindre krets. En grundläggande utbildning ger dig baskunskaper inom miljö och kännedom om grundläggande begrepp inom miljö- och hållbarhet.…

More
Miljöutbildning - Öka er miljökompetens

Grundkurs i förorenade områden

Riskbedömning, provtagning och masshantering Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om arbetet inte sker på ett riktigt sätt riskeras rättsliga påföljder.…

More
Miljötjänster - Undersökning av förorenade områden. Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner, möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar att beslut blir baserade på den aktuella risken.

Undersökning av förorenade områden

Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner, möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar att beslut blir baserade på den aktuella…

More
Government Contacts -Your Contact towards Authorities

Utbildning

Vi arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag genom utbildningar inom miljöområdet. Vi skräddarsyr utbildningar för att passa organisationens generella och specifika behov utifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.…

More
Inventering av grod- och kräldjur

Inventering av grod- och kräldjur

Samtliga 19 svenska grod- och kräldjursarter är fridlysta och några av arterna har ett särskilt skydd enligt Artskyddsförordningen (2007:845) och EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEC). Det innebär bland annat att det ställs särskilda krav på att undersöka om grod- och…

More
Miljötjänster - Naturvärdesbedömningar. Naturvärdesbedömningar och biotopkarteringar utförs för att skaffa sig kännedom om vilka naturvärden och ev. skyddsvärda arter av växter och djur som kan finnas inom ett område.

Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesbedömningar och biotopkarteringar utförs för att skaffa sig kännedom om vilka naturvärden och ev. skyddsvärda arter av växter och djur som kan finnas inom ett område. Svensk Standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) omfattar genomförandet, själva naturvärdesbedömningen…

More
Miljötjänster - Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder ”småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.

Kreotoper

Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder ”småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.…

More