Tjänster

Våra Tjänster Vi hjälper dig att lösa de problem inom miljöområdet som kan uppstå och tar ett helhetsgrepp om miljöproblematiken; från kontakter med myndigheter till fältprovtagning, inventeringar, miljölagar samt utbildning av er personal. [catlist id=122 numberposts=22]

Miljöutbildning - Öka er miljökompetens

Grundkurs i förorenade områden

Riskbedömning, provtagning och masshantering Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om arbetet inte sker på ett riktigt sätt riskeras rättsliga påföljder.…

More

Undersökning av förorenade områden

Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner, möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar att beslut blir baserade på den aktuella…

More
Government Contacts -Your Contact towards Authorities

Utbildning

Vi arbetar med kompetensutveckling av myndigheter, organisationer och företag genom utbildningar inom miljöområdet. Vi skräddarsyr utbildningar för att passa organisationens generella och specifika behov utifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.…

More

Inventering av grod- och kräldjur

Samtliga 19 svenska grod- och kräldjursarter är fridlysta och några av arterna har ett särskilt skydd enligt Artskyddsförordningen (2007:845) och EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEC). Det innebär bland annat att det ställs särskilda krav på att undersöka om grod- och…

More

Naturvärdesbedömningar

Naturvärdesbedömningar och biotopkarteringar utförs för att skaffa sig kännedom om vilka naturvärden och ev. skyddsvärda arter av växter och djur som kan finnas inom ett område. Svensk Standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) omfattar genomförandet, själva naturvärdesbedömningen…

More

Kreotoper

Kreotoper Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder ”småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.…

More
Korallrev

Korallrevsrestaurering

Korallrevsrehabilitering är ett långsiktigt projekt som för att lyckas kräver engagemang och delaktighet från lokalsamhället.…

More

Naturvård

Vi utför naturvårdsarbete i form av olika typer av åtgärder som syftar till att bevara, öka eller gynna den biologiska mångfalden.…

More