Tjänster

Våra Tjänster Vi hjälper dig att lösa de problem inom miljöområdet som kan uppstå och tar ett helhetsgrepp om miljöproblematiken; från kontakter med myndigheter till fältprovtagning, inventeringar, miljölagar samt utbildning av er personal. [catlist id=122 numberposts=22]

Miljötjänster - Korallrevsrestaurering. Korallrevsrehabilitering är ett långsiktigt projekt som för att lyckas kräver engagemang och delaktighet från lokalsamhället. Foto av: James Hoyland

Korallrevsrestaurering

Korallrevsrehabilitering är ett långsiktigt projekt som för att lyckas kräver engagemang och delaktighet från lokalsamhället.…

More
Miljötjänster - Naturvård. Vi utför naturvårdsarbete i form av olika typer av åtgärder som syftar till att bevara, öka eller gynna den biologiska mångfalden.

Naturvård

Vi utför naturvårdsarbete i form av olika typer av åtgärder som syftar till att bevara, öka eller gynna den biologiska mångfalden.…

More
Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

Hållbarhetsredovisningar enligt GRI

En hållbarhetsrapport är ett sätt att redovisa organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och därmed sitt bidrag – positivt eller negativt – till målet om en hållbar utveckling. Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation med standarder för rapportering…

More

Hyr in miljökompetens

Hyr in miljösamordnare eller miljöchef

– Rätt miljökompetens snabbt & kostnadseffektivt!

Miljöfrågor berör alla företag, både direkt genom lagstiftning och indirekt via krav från kunder och inköpare. Många företag har också infört miljöledningssystem, men hur går det sedan? Vem kontrollerar att rutinerna följs, gör internrevisioner och rapporterar miljöprestandan?

More
Miljötjänster - Marksanering. Vi utför saneringar av förorenade områden- mark, vatten och sediment. Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi helhetslösningar inom marksaneringen, från kontakt med myndigheter och provtagning till sanering och miljökontroll.

Marksanering

Vi utför saneringar av förorenade områden- mark, vatten och sediment. Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi helhetslösningar inom marksaneringen, från kontakt med myndigheter och provtagning till sanering och miljökontroll.…

More

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1 §…

More
Förorenad mark

Bekämpningsmedel

För att bedöma huruvida ett bekämpningsmedel riskerar att spridas till yt- och grundvatten finns olika verktyg för för att beräkna detta. I Sverige finns MACRO-SE som är ett scenariobaserat simuleringsverktyg för att beräkna halter av bekämpningsmedel i vattenmiljön på en…

More
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, – Förutsäg din miljöpåverkan

Strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv. Ett tydligt systemfokus hjälper organisationen att integrera ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. I samverkan med våra kunder strävar vi efter att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara organisationer.…

More