De svenska miljömålen

De svenska miljömålen är en central del i allt miljöarbete och nu fokuserar vi på Trapezia extra mycket på dem. Men vilka är de 16 miljömålen och hur kom de till?  De kommer vi svara på i detta inledande inlägg. 

Målet med denna djupdykning i de svenska miljömålen är att ge en ökad förståelse i vad de innebär och vad företag och privatpersoner kan göra för att hjälpa till att uppnå dem. Men vi börjar med lite generell info om miljömålen.

I april år 1999 fattade Riksdagen beslut om miljömålsystemet. Det innehåller förutom de 16 miljömålen, ett generationsmål och ett antal etappmål. Miljömålssytemet är det riktmärke som finns för den svenska miljöpolitiken där generationsmålet är det som är mest talande för vad målsättningen är för arbetet:

“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” – Riksdagens definition av generationsmålet

Detta är ett ambitiöst mål som genomsyrar hela miljömålssystemet. För att kunna uppnå detta skapades 16 miljökvalitetsmål som alla har ett eget fokusområde, även om vissa av dem går in i varandra. De 16 målen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, och Ett rikt växt- och djurliv.

För att de ska kunna nås behövs ett stort samarbete mellan alla delar av samhället: myndigheter, näringslivet, intresseorganisationer och även den vanliga människan. Det behövs även större globala samarbeten i EU och FN för att genomföra dessa mål. Förutom att målen drivs aktivt inom Sverige och i myndigheternas arbete driver även Sverige dessa frågor globalt. Varje mål har flera indikatorer och för många av målen är en myndighet satt som extra ansvarig. Det skapades även etappmål som regeringen sätter upp för att tydligare visa vad som behöver göras i samhället för att målen ska kunna uppnås.

I år, 2020, var satt som det år då målen ska vara uppnådda. Dock är det i dagsläget endast ett av målen som kommer klaras, Skyddande ozonskikt.  Varje mål har olika indikatorer som måste uppfyllas för att målet ska räknas som genomfört.

Håll ögonen öppna här på bloggen framöver om du vill veta mer som de Svenska miljömålen.

 

Källor: Sveriges Miljömål Naturvårdsverket Miljödepartementet