Den skyddade naturen ökar

Naturvårdsverket gick den 26 maj ut ock berättade att 15 % av Sveriges land och sjövatten nu är skyddat. Detta är något som vi på Trapezia ser som mycket positivt. 

Enligt en sammanställning från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket är nu 14,9 % av Sveriges mark och sjövatten permanent skyddade. Med permanent skydd menas här att det är nationalparker, naturreservat, Natura 2000, biotopskyddsområden eller nationalstadsparken. Under 2019 skedde stora satsningar på att skydda mer av Sveriges natur och totalt blev 35 000 hektar permanent skyddade. Det är dock långt kvar till miljömålet om att 20 % av Sveriges land- och sötvattenområden ska vara skyddade 2020. För att detta ska kunna uppnås krävs att ytterligare 5 % av Sveriges yta får något av de permanenta skydd som finns att tillgå. Den siffran är nog tyvärr svår att uppnå med endast återstår 7 månader av året 2020. Inget är dock omöjligt!

Skydd av naturen är viktigt för att behålla den biologiska mångfalden i Sverige. När ett området skyddas så bevaras viktiga levnadsmiljöer för både djur och växter. Hotade arter får en chans att återhämta sig utan påverkan från människor. Skyddade områden är också viktiga för oss människor. Naturområdena har ett högt rekreations värde och ger fler människor en chans att uppleva ostörd natur. Skyddet leder även till att naturen bevaras för framtida generationer och för en lång tid framöver.

Källa: Naturvårdsverket

Bild av Michal Klajban