Endast 1 av Sveriges 16 miljömål kommer nås

Den 28 april 1999 beslutade riksdagen att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. Ett sextonde miljömål om biologisk mångfald antogs sedan i november 2005. Arbetet med miljömålen samt det så kallade generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken och beskriver det tillstånd som den svenska miljön ska nå. Trots ambitionerna visar nu Naturvårdsverkets utvärdering att endast 1 av 16 miljömål kommer nås år 2020.

De 16 miljömålen följs upp varje år och uppföljningen bedömer om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före 2020 år tillräckliga för att uppnå de satta målen. Bedömningen sammanfattas i ett samlat betyg: ja, nej eller nära. Det utfärdas dessutom en fördjupad utvärdering under varje mandatperiod för att se möjligheterna i att nå miljökvalitetsmålen samt även generationsmålet.

De 16 miljömålen och deras trender – kommer målen att nås?
1. Begränsad klimatpåverkan – Nej, negativ trend
2. Frisk luft – Nej, positiv trend
3. Bara naturlig försurning – Nej, positiv trend
4. Giftfri miljö – Nej, neutral trend
5. Skyddande ozonskikt – Ja, positiv trend
6. Säker strålmiljö – Nära, neutral trend
7. Ingen övergödning – Nej, neutral trend
8. Levande skogar och vattendrag – Nej, neutral trend
9. Grundvatten av god kvalitet – Nej, neutral trend
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård – Nej, neutral trend
11. Myllrande våtmarker – Nej, negativ trend
12. Levande skogar – Nej, neutral trend
13. Ett rikt odlingslandskap – Nej, negativ trend
14. Storslagen fjällmiljö – Nej, negativ trend
15. God bebyggd miljö – Nej, positiv trend
16. Ett rikt växt- och djurliv – Nej, negativ trend

Enligt utvärderingen från 2016 är det alltså bara ett miljömål – skyddande ozonsikt – som kommer att nås innan 2020. Dessutom bedöms miljömålet ”säker strålmiljö” vara nära att nås men når fortfarande inte hela vägen fram i dagsläget. En del miljömål får fortfarande ett nej men visar en postiiv eller i alla fall neutral trend men dessvärre uppvisar en stor del av miljömålen en negativ trend.

De ansvariga myndigheterna
Alla myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet arbetar för att nå miljökvalitetsmålen inom sin sektor samt generationsmålet.

Naturvårdsverket har ansvar för samordning av uppföljningen av sju miljömål. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för tre och Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Skogsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning ansvarar för uppföljningen av de resterande sex.

Naturvårdsverket har dessutom i uppgift att ansvara för hela miljömålsuppföljningen.
Regionalt och lokalt arbete för att uppnå miljömålen sköts av Skogsstyrelse samt respektive länsstyrelse och kommunerna.

miljomal-ii
Illustratör: Tobias Flygar (Miljömål.se)

Källa: Naturvårdsverket, Naturvårdsverket – årlig uppföljning

Miljömålen finns här: Miljömål.se