EDD-Environmental Due Diligence

– Miljöbesiktning för er säkerhet

Föroreningar som orsakat skada på miljön är ett gissel vid företagsöverlåtelser och försäljning för båda parter. Vem har orsakat föroreningen? Vem är ansvarig för föroreningen? Vem ska återställa miljön? Vi ger klara besked. Vi utför bedömningar av en verksamhets eller företags miljöstatus i samband med överlåtelse eller försäljning för att fastställa miljöstatus vilken används som en del i underlaget för övertagandet.

Vikten med miljöstatus

Enligt miljöbalken ligger ansvaret för att återställa skadad miljö på den som orsakade föroreningen. Men om föroreningen inte upptäcks i tid kan det vara svårt att bevisa vem som orsakat föroreningen och det juridiska ansvaret kan falla på nye ägaren. Därför är det viktigt att fastställa miljöstatusen innan en affärsöverlåtelse sker. Resultatet kan användas för att justera priset eller fastställa saneringsansvar.

Upptäcka dolda miljöproblem

Inför ett köp eller överlåtelse av en verksamhet, företag eller fastighet är det både tryggt och önskvärt att göra en bedömning av den eventuella miljöpåverkan och miljöskuld, både historiskt, i nuläget och för framtiden. Gamla eller dolda miljöproblem kan annars upptäckas i framtiden och medföra höga kostnader för den nye ägaren.

Begreppet Due Diligence omfattar inventering, identifiering, karakterisering och värdering av miljö- och hälsofaktorer i samband med överlåtelser, förvärv eller försäljning. Detta för att fastställa miljöstatusen och används som en del i underlaget för övertagandet.

“Vi hjälper er med alla stegen inför ett köp/försäljning och har den samlade specialistkompetens som krävs för att genomföra Environmental Due Diligence – miljöbesiktning.

3.9Total1.8Miljöpåverkan4.9Värde4.9ROI