Faunapassager – en lösning för vilt i fragmenterade områden

Varje år skadas och dödas tusentals djur i Sverige i viltolyckor. Enligt Naturvårdsverket var siffran uppe i närmare 48 000 olyckor förra året. De flesta olyckor sker i samband med att djuren ska korsa en väg. För att minska antalet trafikolyckor och för att binda ihop naturområden i allt mer fragmenterade landskap kan man anlägga så kallade faunapassager. Genom att binda ihop olika naturområden/landskap med varandra ökar man möjligheterna för att bevara genetisk diversitet, biologisk mångfald och ekosystemens fortlevnad samtidigt som man minskar antalet viltolyckor och ökar tillgängligheten.

Faunapassager är kort och gott olika typer av vägar eller korridiorer som ska knyta samman olika naturområden. De kan skilja sig mycket i storlek, utseende och placering. En del byggs i form av broar över vältrafikerade vägar och andra i form av passager under vägar. Det kan även röra sig om olika typer av gröna korridorer i ett övrigt homogent jordbrukslandskap.

Faunapassager finns bland annat i form av större ekodukter (broar över vägar) för storvilt och människor eller som mindre ekodukter för småvilt som hare, grävling och räv. Det finns även specifikt anpassade grodtunnlar för amfibier och fiskpassager för fisk. Vilken typ av faunapassage som bör anläggas beror helt på vilken typ av organism man vill underlätta för i ett specifikt område.

I Sverige finns i dagsläget cirka tio stycken så kallade ekodukter (stora broar för vilt) och är placerade över motorvägar där det oftast är svårast för djuren att passera. Trafikverket planerar i dagsläget att en ny ekodukt ska byggas över E18 i Värmland som sedan ska bekläs i grönska med vallar, buskar och gångstigar. Arbetet väntas vara klart innan midsommar nästa år och kommer kosta ca 12-15 miljoner.

Faunapassager är väldigt vanliga längre ned i Europa där länder som Nederländerna och Schweiz legat i framkant. Länder som Tyskland, Frankrike, Österrike, Ungern och Spanien har också ökat antalet passager. Värlsnaturfonden, WWF, har även jobbat hårt med att skapa gröna korridorer för att förhindra utarmning av biologisk mångfald och för att binda samman större naturområden.

Sammanfattningsvis är möjligheterna med olika typer av faunapassager stora och förhoppningsvis satsas det ännu mer på dessa typer av naturvänliga lösningar i framtiden, för att gynna både djur och människor.

passage
Ekodukt i Nederländerna. Foto: Grond, Groen & Water

Källa: Miljöbarometern, VTI och Natursidan