Finland storsatsar på fågellivet – bygger 1 miljon nya holkar

Finland storsatsar på att skapa nya boplatser åt fåglar när boplatserna minskar i takt med att det moderna skogsbruket ökar.

Det moderna skogsbruket har lett till en stor minskning av lämpliga boplatser för fåglar (och andra djurgrupper) som bygger sina bon i små håligheter i träd. Allt färre gamla träd med naturliga håligheter lämnas kvar och de träd där hackspettar har hackat hål – huggs ned innan någon ens har hunnit flytta in. Förutom bristen på lämpliga håligheter så ökar även bristen på lövträd (t. ex ek, asp eller björk) då skogsbruket domineras av barrträd. Värst är det för de större arterna som ugglor, knipor och storskrakar som kräver stora äldre träd för att kunna bygga bon.

björk

hackspett

i Finland, där bostadsbristen för fåglar är stor, har nu kampanjen “en miljon fågelholkar” inletts med målet att alla holkar ska vara uppsatta till sommaren 2017 men redan nu i april 2016 har mer än hälften satts upp.

Även i Sverige råder det bostadsbrist för fåglar men Naturskyddsföreningen menar att fågelholkar kan fungera som ett komplement men att det är en kortsiktig lösning och att det bara hjälper mot en del av problemet. Det viktigaste är att spara gamla, grova träd och död ved som ofta utgör hem åt många vedlevande insekter som är en viktig födokälla åt många fåglar.

För att hjälpa till kan man själv sätta upp fågelholkar på lämpliga platser och på så vis få mer liv i sin trädgård.
Vi på Trapezia arbetar bland annat med ett projekt om kreotoper (skapade livsmiljöer för viktiga växter och djur) som bland annat kan bestå av konstruerade holkar för fåglar eller fladdermöss eller faunadepåer av död ved för vedlevande insekter, mossor, lavar och vedsvampar.

Källa: Natursidan
Mer info om vårt projekt om kreotoper finner du: här, här och här