Flora- och faunavårdskonferensen 2018

Igår gick flora- och faunavårdskonferensen av stapeln för 27 året i rad på SLU, Uppsala. Konferensen arrangeras av Artdatabanken och i år var temat Ett rikare odlingslandskap. Delar av Trapezias personalstyrka var på plats och fick avnjuta en fantastisk dag, bland bekanta och nya ansikten, med många intressanta och inspirerande föredrag och diskussioner kring den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Flora- och faunavårdskonferensen är en värdefull träffpunkt för naturvårdare landet över och arrangeras av Artdatabanken i SLUs lokaler i Uppsala. Konferensen byter tema varje år men har alltid den biologiska mångfalden, artrikedomen, som utgångspunkt. För vad är vi egentligen utan den biologiska mångfalden och vad händer när den biologiska mångfalden utarmas? Frågorna, problemen men också lösningarna är många vilket belystes under gårdagen.

Dagen startade med föredrag om situationen för fjärilar och andra insekter i odlingslanskapet och tog bland annat upp den alarmerande rapporten om den dramatiska minskningen av flygande insekter i Tyskland (länk här) som fått stor medial uppmärksamhet. En liten larmrapport om hotade vildbin och steklar togs också upp, pollinatörers status i samhället och hur man kan motverka effekten av naturtypernas förändring.

Dagen innehöll i övrigt också ett mycket intressant föredrag om fäbodkultur i Schweiz som är ett föregångsland vad gäller levande jordbruk. Representanter från regeringen, Naturvårdsverket, LRF ungdom, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen tillsammans med forskare är övriga exempel på talare som under gårdagen belös frågeställningen kring ett rikare odlingslandskap från olika synvinklar. Dagen varvades i övrigt med interaktion med åhörare genom quiz, utdelning av Artdatabankens naturvårdspris samt frågestunder m.m.

Dagen avslutades sedan med ett starkt budskap från Gotland om att vi måste Make mångfalden great again!
Den gränslösa mångfalden, den begränsade människan och sju sorters blommor borde vara allas rättighet.

Nästa år hålls Artdatabankens flora- och faunavårdskonferens den 10 april.