Förorenad mark

Med ett förorenat område avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment och/eller byggnader som är så förorenade att det innebär en risk för människors hälsa eller miljön.

En utredning av potentiellt förorenade områden. omfattar bl.a. samråd med tillsynsmyndigheten, provtagning, utredning och riskbedömning. Dessutom ingår miljökontroll en vid marksaneringar.
Förorenade områden inventeras och riskbedöma vanligtvis utefter enligt MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) men kompletteras ofta med ämnes- och platsspecifika riktvärden, internationellt fastställda gränsvärden mm.

MIFO
Metodiken är framtagen av Naturvårdsverket med syfte att kartlägga potentiellt förorenade områden och riskklassa dem. Riskklassningen ligger sedan till grund för planering och prioritering av undersökningar och eventuell efter behandling av förorenade områden.

Inventeringen är uppdelad i två faser:

  • orienterande studier, riskklassificering
  • översiktliga undersökningar, fältstudier, ny riskklassificering

MIFO fas 1 är översiktlig och leder fram till en riskklassning. Genom att ställa upp översiktliga hypoteser, utefter objekts- och branschidentifiering om förväntade föroreningar på området, föroreningarnas utbredning och eventuell exponering på människa och miljö, kan föroreningssituationen klassas. Riskklassificeringen utgör grunden för om utredningen ska vidare in i MIFO fas 2.

I MIFO fas 2 undersöks objektet närmare. Vilket i stort innebär upprättande av geokarta, provtagningsplan, översiktliga markundersökningar och provtagning av mark och vatten samt fältanalyser görs för en övergripande bild av föroreningssituationen, vad som eventuellt är förorenat och i så fall av vilka ämnen. Vi bedömer föroreningens ungefärliga utbredning och föroreningshalt och jämför med omgivningens lokala bakgrundshalter. Resultaten sammanställs, utvärderas och en ny riskbedömning och riskklassning görs. Riskbedömningen från fas 2 ligger sedan till grund för om ytterligare undersökningar och/eller efterbehandlingsåtgärder anses nödvändiga.

Hela kedjan omfattar ofta MIFO fas 1 och fas 2 undersökningar, provtagningar, riskanalyser, åtgärdsbehov och kontrollprogram.

4.3Total4.4Miljöpåverkan3.6Värde4.8ROI