Tjänst

Förorenade sediment

Föroreningar som släpps ut i vatten hamnar ofta i bottensedimenten.

Det kan röra sig om föroreningar från jordbruket, städer i form av t.ex. avloppsvatten eller dumpat material. Förorenade sediment är ofta ett  problem eftersom de kan avge föroreningarna till det omgivande vattnet som därigenom sprids vidare.

Sanering av förorenade sediment inriktar sig i huvudsak på att skydda människors hälsa och den omgivande miljön samt för att återställa och använda miljön (t.ex. en badvik). Sanering av förorenade sediment innebär ofta stora utmaningar ur ett tekniskt och riskhanteringsperspektiv.

Olika metoder som kan användas är bl.a. in situ-behandling (behandling på plats),  naturlig återhämtning eller borttagning genom  muddring och schaktning.