• Blogg

Framtiden lite ljusare för Östersjön – svavelhalterna har minskat markant

Östersjön är ett av världens mest känsliga ekosystem och har fått kämpa hårt under många decennier med bland annat skadliga kemikalier och övergödning. Den negativa trenden har pågått under många år men nu börjar det äntligen ljusna lite för vårt skadade innanhav.

Östersjön är ett väldigt utsatt ekosystem på grund av sin nästan fullständiga isolering från resterande världshav. Det har gjort att utbytet av vatten i Östersjön är mycket lågt samtidigt som havet har varit och fortfarande är mycket utsatt för både skadliga kemikalier (t ex DDT, PCB, dioxiner) samt betydande övergödning. Konsekvenserna har varit förödande i form av hög tillväxt av giftiga alger, låg biodiversitet och syrefria bottnar.

Den negativa utvecklingen har pågått under mycket lång tid men stora insatser har gjorts, bland annat i form av skärpta EU-direktiv. De skärpta kraven har fått effekt och framtiden ser nu lite mer positiv ut.

Minskade svavelhalter
Förra året trädde EUs nya svaveldirektiv i kraft med mål att minska svavelutsläppen för att rena inandningsluften. Fartygstrafiken står för 10 % av de antropogena svavelutsläppen och har tidigare beräknats ligga bakom 50 000 förtida dödsfall runtom i Europa. Det nya direktivet innebar en sänkning av den tillåtna halten svavel i fartygsbränsle från 1,0 till 0,1 %. Nya resultat visar nu att direktivet gav effekt och att svavelutsläppen nu minskat i Östersjön med närmare 90 % mellan 2014 och 2015. De lägre svavelhalterna bidrog dessutom till att utsläppen av småpartiklar minskade med hela 36 %.

Fler glädjande framsteg
Förutom att svavelhalten i Östersjön har minskat har även luftkvalitén kring Helsingfors förbättrats. Dessutom har Östersjöns länder satsat på fler reningsverk, samarbete över landgränserna och bättre disk- och tvättmedel. Dessutom har havsörnen och gråsälen börjat återhämta sig efter att ha varit väldigt nära utrotning p.g.a höga halter miljögifter i Östersjön. Även torsken börjar återhämta sig efter långvarigt överfiske.

Lång väg kvar
Men trots alla positiva nyheter måste stora krafttag fortfarande tillämpas för att Östersjön ska ha en chans att återhämta sig från miljögifter, algblomning, döda bottnar, hotad fisk, invasiva arter och andra hot.

grasal

Källa: Supermiljöbloggen, SVT, Naturskyddsföreningen

Mer info: Gråsäl, Havsörn