Generationsmålet- Vägledande för Svenska miljömålen

Ett löfte till framtida generationer, så beskrivs Generationsmålet. Men vad innebär det? Här djupdyker vi i vad målet betyder och vad som kan göras för att genomföra det.

Generationsmålet är det som är vägledande i allt miljöarbete. Att vi ska lämna en bättre värld till kommande generationer, en värld som är bättre än den vi lever i nu. Men vad exakt betyder det? På Svenskamiljomal.se kan man läsa de exakta preciseringarna av målet men kort kan man säga att vi ska lämna över en värld där naturen har återhämtat sig från de år av misskötsel som den har utsatts för samt att en samhällsomställnig har gjorts där vi mer värnar om de naturresurser som finns och tar tillvara på energi och miljö på absolut bästa sätt. Ett mål som är ambitiöst men ett tydligt mål att sträva mot. För att nå upp till detta finns de 16 miljökvalitetsmålen, lite som underkategorier, som ökar preciseringen i hur generationsmålet ska uppnås. 

För att generationsmålet ska uppnås så måste alla de 16 miljökvalitetsmålen vara uppnådda, något som det tyvärr är långt kvar till. Men det finns ytterligare an aspekt. De 16 miljökvalitetsmålen gäller främst i Sverige och hur Sveriges miljö ska förbättras. Men Generationsmålet siktar högre än så, i definitionen som Riksdagen gjort sägs det även att detta ska ske utan att förhållanden i andra länder försämras. Idag är världen mycket mer globala än vad den var när målet antogs. Idag importerar Sverige varor till ett värde av 2 093 miljarder kr. Alla dessa varor har med sin tillverkning i sitt ursprungsland och med sin transport till Sverige påverkat klimatet och naturen.  Genomsnittssvensken flyger också utomlands en gång varje år och det finns nästan hälften så många bilar som människor i Sverige, det är en bil per två invånare.

Det finns åtta stycken utpekade indikatorer för Generationsmålet:

-Behandlat avfall: Att vi ska öka material återvinningen i Sverige och minska den totala mängden avfall.  Här har det skett framsteg sedan målet antogs och ligger idag på runt 18 %.

– Eco-innovation index: Ett index som visar Sveriges utveckling inom ekonomi, samhälle och miljö ut en miljösynpunkt. Här ligger vi över EU-genomsnittet

– Ekologisk mat: Målet är att öka andelen ekologisk mat som säljs och detta har skett med en ökning på över 5 procentenheter sen 2004

-Flygresor per invånare: Tyvärr har andelen resor per invånare ökat stadigt och om det fortsätter i den takt det är nu kommer Generations målet inte gå att uppnå då vi påverkar förryckte utanför Sveriges gränser.

– Förnybar energi: Sen 2005 har vi ökat den totala andelen av energin som är förnybar från 41 % till 55 % med stora framsteg inom Transporter, El och Värme.

-Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per område: Här ligger vi idag på runt 10 ton per invånare i sverige men målsättningen är på runt 1 ton per person, och även om viss nedgång har kunnat ses är vi fortfarande lånt ifrån

– Materialflödesräkenskaper: Genom att jämföra BNP och Mängden material som konsumeras kan vi få en bild över hur väl vi förvaltar våra resurser.

-Miljömotiverade subventioner:  Här har det skett en tydlig ökning sen målet infördes där vi dagsläget har subventioner som motsvarar 10 miljarder kr.

Målet kommer tyvärr inte att nås då det kräver att alla av de 16 miljökvalitetsmålen är uppnådda. Men målet har ändå lyckats påverka den svenska miljöpolitiken att gälla både i Sverige men även få ringar på vattnet utanför våra gränser.

Källor: Naturvårdsverket Sveriges Miljömål