Tjänst

Grundkurs i förorenade områden

Riskbedömning, provtagning och masshantering

Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Lagkraven är hårda och om arbetet inte sker på ett riktigt sätt riskeras rättsliga påföljder.
För att kunna göra korrekta utförandearbeten, granskningar och bedömningar krävs det att du har uppdaterad teknisk och praktisk kunskap inom många olika områden.
Denna kurs ger dig aktuell kunskap inom utredning av förorenade områden och hantering av massor.
Omfattning:

  • De viktigaste lagarna, riktvärdena och gränsvärdena för korrekta bedömningar
  • Generell riskbedömningsmetodik för förorenade områden
  • Relevanta föroreningars egenskaper och dess påverkan på miljön
  • Platsspecifika riktvärden utifrån Naturvårdsverkets beräkningsmodell
  • Masshantering – återanvändning av massor för ett mer hållbart angreppssätt

Kursen ges genom SIPU, info och anmälan finns här:
https://www.sipu.se/courses/500-grundkurs-i-fororenade-omraden