Grundvatten av god kvalitet- Säkert dricksvatten åt alla

Grundvatten är en viktig källa för dricksvatten för många runt om i Sverige. Att kunna säkerställa att vattnet håller god kvalitet är därför en hög prioritet. 

Grundvatten är en del av vattnets kretslopp. Allt vatten som inte tas upp av växter eller avdunstar infiltrerar ner i marken och bildar grundvatten. Hur snabbt det sker och hur mycket som stannar kvar marken är till stor del beroende på kornstorleken i marken, stora korn ger snabb grundvattenbildning medan små korn ger långsam. Precis som vatten på ytan strömmar, rör sig även vattnet under ytan. Vattnets strävan efter jämvikt ger konstanta flöden. Mycket grundvatten strömmar till sjöar och andra vattendrag där de bidrar till vattnets eviga kretslopp.

Men det är inte bara vatten som kommer ner i marken. När föroreningar tränger ner i marken till de grundvattenmagasin som finns är det näst intill omöjligt att sanera. Ett litet läckage av en förorening kan förstöra ett stort grundvattenmagasin för flera år framöver och därmed hindra grundvattenuppdag för dricksvatten för delar av befolkningen. Då grundvatten också ofta förser ytvatten spelar kvalitén på grundvattnet även roll för organismer som lever i de öppna vattendragen.

I de sex preciseringar som finns för miljömålet nämns bland annat att naturgruslagringar ska bevaras. Mycket av det naturgrus som har funnits har utvunnits för bland annat tillverkning av betong. Naturgrustäkter har länge varit stora källor till grundvatten. När man har gjort uttag av naturgrus har den grundvattenbildande förmågan försvunnit. Andra preciseringar som nämnts är att grundvattnet ska hålla god kvalitet och kvantitet, att grundvattennivåerna ska hållas på en bra nivå samt att grundvattnet inte ska bidra till att försämra de ytliga vattendragen som de strömmar till.

Som företag och privatperson finns det fyra konkreta saker man kan göra för at hjälpa till att uppnå målet.
– Var sparsam med vattenförbrukningen
– Ställ krav på sparsam vattenförbrukning i hela leveranskedjan
– Minska användningen av naturgrus, hitta ersättnings material
– Släpp inte ut kemikalier eller förorenat i det vanliga avloppsnätet. Installera en reningsanläggning på fastigheten eller kör till lämplig anläggning som kan ta hand om vattnet.