Handeln med utsläppsrätter kan komma att skärpas

EU:s massivt kritiserade handel med utsläppsrätter, EU Emissions Trading System (EU ETS), kan komma att reformeras. Europaparlamentets miljöutskott har nu röstat igenom nya förslag för att komma tillrätta med den urholkande handeln med utsläppsrätter. Röstas förslagen igenom kan utsläppshandeln åter bli ett viktigt internationellt verktyg i kampen mot klimatförändringarna.

Vad är utsläppsrätter?
EU:s handel med utsläppsrätter är en av hörnstenarna i EU:s politik för att bekämpa de pågående klimatförändringarna och syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Handeln startade 2005 och har stegvis växt sedan dess. Systemet idag bygger på gemensamma regler för alla medlemsländer samt för Norge, Island och Lichtenstein. Idag ingår cirka 13 000 europeiska anläggningar i systemet, varav runt 760 återfinns i Sverige.

Grundprincipen bygger på att en övre gräns sätts för hur stora de totala utsläppen från företagen i systemet får vara. Den maximalt tillåtna gränsen kallas för ”utsläppstak” och fastställs av den Europeiska kommissionen. Det nuvarande utsläppstaket innebär att utsläppen från berörda parter ska minska med 21 % till år 2020, i jämförelse med år 2005.

För att få tillstånd att släppa ut växthusgaser måste deltagarna ha ett giltigt tillstånd med tillhörande övervakningsplan samt tillhörande utsläppsrätter. Varje utsläppsrätt ger i sin tur rätt till att släppa ut 1 ton koldioxidekvalenter. Företag och industrier kan vidare köpa utsläppsrätter av varandra så länge det totala antalet rätter hamnar under utsläppstaket.

Varför fungerar inte systemet?

Mellan åren 2008-2012 har ett stort överskott av utsläppsrätter byggts upp med efterföljande prisfall som en konsekvens. De låga priserna gör att systemet inte blir tillräckligt styrande. Idag kostar det knappa femtio kronor att släppa ut ett ton koldioxid.

Som en första åtgärd att minska överskottet beslutades det hösten 2013 att auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter mellan 2014-2016 skulle senareläggas till 2019-2020. Sveriges regering arbetar istället för att dessa utsläppsrätter ska annulleras.

Vad kan komma att hända nu?
Den massiva kritiken mot utsläppsrätterna har nu ha lett till att system kan vara på väg att reformeras. Miljöutskottet i Europaparlamentet har nu tagit fram tre förslag som ska stärka handelssystemet:

1. Den årliga minskningstakten av utsläppsrätter skärps. EU-kommissionens tidigare förslag på 2,2 procent höjs till 2,4.
2. 24 procent av det årliga överskottet på utsläppsrätter flyttas från 2019 och fyra år framåt till marknadsstabilitetsreserven (MSR) som svarar för att priset på utsläppsrätterna inte ska sjunka för mycket.
3. 800 miljoner utsläppsrätter i MSR kommer skrotas år 2021.

Bollen ligger nu hos ministerrådet som tagit emot förslagen. Ett godkännande från rådet är väsentligt för att en mer hållbar utsläppshandel ska bli verklighet. Många hoppas nu att miljöutskottets nya förslag ska motverka de otroligt låga priserna på utsläppsrätter och att förslagsändringarna ska tvinga marknadsaktörerna att minska sina utsläpp.

Källa: Supermiljöbloggen, Naturvårdsverket