Ingen övergödning – En kamp mot näringsämnen

Övergödning är ett stort problem i Sverige, både i mark och vattendrag. Ökningen av näringsämnen leder till stora problem för vår biologiska mångfald. 

Övergödning är idag utpekat som ett av de största hoten mot vattenmiljöer i Sverige. Ofta går det att se algblomningen som gröngula ränder vid stränder eller ute i den fria vattenmassan, se bild nedan. Algerna klumpar ihop sig till långa trådar som flyter på havsytan. Algblomning är en naturlig process som är nödvändig i havens ekosystem. Det är är den stora problematiken är när större mängder av näringsämnen tillförs och algblomningen blir extrem.

File:AlgblomningKarlshamn1.JPG
Figur 1. Bild av övergödning taget i Karlshamn. Foto: Patrik Nylin

När näringsämnena ökar, ökar produktionen av alger i vattnet kraftigt, framförallt under sommarhalvåret. Algerna finns i den översta delen av vattenmassan och förhindrar att solljus når ner till de djupare delarna och förhindrar de växter som finns där att producera syre. När algerna sedan dör flyter de ner till botten och bryts ner. Nedbrytningsprocessen förbrukar stora mängder syre vilket leder till syre fria bottnar där bottenlevande organismer dör.

De största utsläppen av näringsämnen kommer idag från läckage från jordbruket och avloppsvatten. Även luftburen deposition från transportsektorn har en bidragande effekt. Idag finns många stora internationella överenskommelser om hur övergödningen ska minskas. Mycket av den deposition som kommer från luften har sitt ursprung i andra länder än Sverige vilket ökar vikten av internationella överenskommelser. Östersjön lider idag mycket av övergödning. Även här finns internationella överenskommelser med de länder som har kust mot Östersjön om hur tillförseln av näringsämnen ska minska.

Tyvärr finns det i dagsläget inga indikationer på att målet Ingen övergödning kommer att uppnås. Övergödningen är fortfarande ett stort problem i många delar av Sverige. När det kommer till vad man kan göra som privatperson och företag är det framförallt att se till att produktion kan ske med så få utsläpp som möjligt, att transporter sker så miljövänligt som möjligt, och ställa krav på producenter att produktion sker på ett miljövänligt sätt och att minska mängden matavfall.