Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att abesöka vår webplats godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Trapezias ändamål med att registrera dina personuppgifter är för att optimera bildhantering på sajten.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI

Vi samlar inte in några faktiska personuppgifter när du besöker webbplatsen i sig. De uppgifter som du själv uppger, såsom namn och e-postadress när du registrerar ett Användarkonto hos oss, anmäler dig till våra utskickstjänster som t.ex. nyhetsbrev eller bokar utbildning, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Trapezia behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra olika digital tjänster och funktioner. Dina uppgifter används inte till något annat än kommunikation med dig, eller mellan Trapezias medarbetare internt. Uppgifternas kan bestämmas,raderas och underhållas av användaren själv.

BEHANDLING FÖR VILKEN TRAPEZIA ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Trapezia är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du anförtror oss i följande situationer: Besöker vår hemsida och accepterar cookies. När du registerar ett användarkonto på trapezia.se, när du bokar någon av våra utbildningar eller har andra kundärenden hos oss. Dessa uppgifter utgör s.k. harmlösa personuppgifter. Utöver detta kan Användarna i sina uppdragsbekräftelser tillföra egna personuppgifter. För sådana uppgifter blir Trapezia personuppgiftsbiträde.

BEHANDLING FÖR VILKEN ANVÄNDAREN ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till Användarens nyttjande av Tjänsten. Trapezia är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför Användare att se till att Användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i dataskyddslagen iakttas. Ett exempel på detta kan vara när en Användare bifogar ett CV. Ett annat exempel kan vara uppgifter avseende ansvariga personer i ett företag eller en upphandling.

FÖRHÅLLANDET TILL OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Offentliga upphandlingar och tillkommande anbud till svenska myndigheter utgör som huvudregel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut av dessa myndigheter. Personuppgiftsansvariga har därför små möjligheter att radera eller rätta felaktig personuppgift i sådana handlingar.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Som huvudregel delar Trapezia inga personuppgifter med tredje part.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Trapezia sparar dina uppgifter så länge du är användare och det är nödvändigt för att uppnå ändamålen med våra tjänster. Den registrerade kan själv radera sitt Användarkonto och de uppgifter användaren lämnande när kontot upprättades. Sådant underhåll och/eller radering kan ske när som helst, året runt. Om du avregistrerar dig från Tjänsten tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU

Personer som har ett användarkonto på Trapezia har enligt dataskyddslagen rätt att en gång om året begära information från oss om vilka personuppgifter om dig, där Företaget är personuppgiftsansvarig, som vi behandlar. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort uppgiften. I de fall där Trapezia är personuppgiftsbiträde är det alltid den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att rätta en felaktig personuppgift. Om man som registrerad vill ändra en sådan felaktig uppgift får den registrerade kontakta personuppgiftsansvarige.

VILKET ANSVAR OCH RÄTTIGHETER HAR TRAPEZIA?

Trapezia ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter. Vidare ska Trapezia behandla personuppgifter för vilka bolaget är personuppgiftsbiträde i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och dataskyddslagen. 
Trapezia äger rätt, avseende personuppgifter för vilka bolaget är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Trapezia enligt avtal. Trapezia ska på begäran informera personuppgiftsansvarige om vilka underbiträden som Trapezia har anlitat.

TREDJE LAND

Trapezia överför eller behandlar inga personuppgifter i tredje land.

OM DU VILL VETA MER

Har du ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post på info@trapezia.se.
Trapezia AB, org. nr 556887–9527, med adress Vegagatan 3, 113 29 Stockholm, är personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.