Tjänst

Inventering av grod- och kräldjur

Vi utför inventeringar av grod- och kräldjur

Samtliga 19 svenska grod- och kräldjursarter är fridlysta och några av arterna har ett särskilt skydd enligt Artskyddsförordningen (2007:845) och EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEC). Det innebär bland annat att det ställs särskilda krav på att undersöka om grod- och kräldjur kan påverkas vid exploatering. Det innebär också att det krävs dispens från artskyddsförordningen för åtgärder som kan påverka dem negativt.

Vi utför inventeringar av grod- och kräldjur inför tillstånd för olika verksamheter, detaljplaner eller inom ramen för en naturvärdesinventeringar.

Det finns drygt 7200 arter av groddjur och 6500 arter av kräldjur i världen. I Sverige har vi 13 arter av groddjur. Två av dessa är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Fem arter är upptagna på svenska rödlistan 2015. Utöver groddjuren finns det sex arter av kräldjur i Sverige, varav tre arter av ödlor och tre arter av ormar. Två arter är upptagna på svenska rödlistan 2015.

Ormar
Hasselsnok, Coronella austriaca
Vanlig snok, Natrix natrix
Huggorm, Vipera berus

Salamandrar
Större vattensalamander, Triturus cristatus
Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris

Ödlor
Kopparödla, Anguis fragilis
Sandödla, Lacerta agilis
Skogsödla, Zootoca vivipara

Grodor och paddor
Klockgroda, Bombina bombina
Lövgroda, Hyla arborea
Lökgroda, Pelobates fuscus
Ätlig groda, Pelophylax esculentus
Gölgroda, Pelophylax lessonae
Åkergroda, Rana arvalis
Långbensgroda, Rana dalmatina
Vanlig groda, Rana temporaria
Vanlig padda, Bufo bufo
Strandpadda, Epidalea calamita
Grönfläckig padda, Bufotes viridis

 

Länkar:
Artskyddsförordningen
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
Artdatabanken om groddjur