Kreotoper

Kreotoper är ett relativt nytt begrepp inom naturvård som lanserades inom ett projekt från Jordbruksverket 2011 och som betyder “småbiotop som anläggs i naturvårdssyfte”.

Det innebär i praktiken att anlägga och skapa livsmiljöer för värdefulla växt- och djurarter i form av mindre, avgränsade mark- och vattenområden. Ofta i formen av avvikande områden inom ett i  övrigt enhetligt landskap. T.ex kan det vara att anlägga vattengökar för grodor och kräldjur, bon för vilda bin och humlor mm mm.

I och med detta kan områden som har låga naturvärden modifieras och “byggas om” för att öka den biologiska mångfalden, avancerad naturvård i praktiken!
3Overall3Miljöpåverkan2Tid3Komplexitet