Levande sjöar och vattendrag- för livet under ytan

I Sverige finns det över 95 000 sjöar och många fler vattendrag. Detta miljömål handlar om hur vi ska kunna bevara dem för framtiden och se till att de inte skadas av mänsklig aktivitet.

Det finns ett uttryck om att “allt hamnas så småningom i sjön” och det stämmer väldigt väl. Avrinning från marken tar med sig föroreningar,  näringsämnen, föremål med mera till de större vattensamlingarna som finns runt om i Sverige. Vattendragen och sjöarna är idag hårt påverkade av många olika faktorer, så som jordbruk, skogsbruk, industrier och energitillverkning. Det blir ofta tvist mellan hur vi vill utnyttja området runt vattnet och vad som är bäst för vattendraget. Vattendragen mår bäst när de får vara naturliga, med fira flöden och med naturlig reglering av vattenstånd. Människan har i generationer använt vattnets kraft och då ändrat vattendragen för att tillfredsställa människans behov.

Det som pekas ut som det absolut största hotet mot vattendrag är vattenkraften. Vattenkraften fragmenterar livsmiljöerna, förhindrar ett naturlig flöde vattnet i och med fördämningar men även djurs förflyttning inom vattendraget försvåras. Det har gjorts många satsningar på att göra vattenkraften mer miljövänlig så som laxtrappor eller sidoflöden. Trots detta är vattenkraftens påverkan på vattendragen fortfarande stor.

Ett återkommande problem med insatser i naturen är att det går långsamt. Vi människor är vana att se förändring snabbt men naturen gör allt i sin egen takt. Därför är det svårt att se om de insatser som görs har någon effekt förrän efter ett visst antal år, ofta flera tiotal.

Det man kan göra som privatperson och företag är att se till att inga föroreningar släpps ut, varesig näringsämnen eller kemikalier. Även att ställa krav på leveranser sker med hänsyn till att intensiva arter inte sprids och att det tas hänsyn till minskning av fossila bränslen.