Levande skogar- För ett levande Sverige

Idag täcks mer än hälften av sveriges yta av skog. Skogsindustrin är en viktig samhällsnäring, men ännu viktigare är bevarandet av de ekosystem och den biologiska mångfalden som finns i skogen. 

Även om skogsbruket är en viktig del av Sveriges ekonomi så bidrar tyvärr skogsbruket till negativa effekter på den biologiska mångfalden. Vid avverkning kan viktiga livsmiljöer förändras och landskapet bli fragmenterat. En skog står i flera tiotals år och kan avverkas på bara några dagar vilket leder till en kraftigt förändring i många arters habitat. Utmaningarna när det kommer till skog i Sverige är att kunna ha ett hållbart skogsbruk som både tar hand om den biologiska mångfalden och värnar om ett fungerande skogsbruk.

För att kunna bevara den svenska skogen och hålla den levande krävs att man tar till vara på de ekosystemtjänster som skogar kan tillhandahålla. Även att skogen hålls fri från invasiva och främmande arter. För att undvika fragmentering är det även viktigt att skogen får växa på ett sätt som tillåter att arter kan sprida sig emellan olika områden. Genom att bevara korridorer av skog är detta möjligt. Dessa korridorer kan även användas i stadsplaneringen för staden/kommunen för att gynna skogens ekosystemtjänster.

För att skydda miljön finns många olika typer av skydd i Sverige, Främst känner nog många till Nationalpark, naturreservat och Natura 2000 område. Det finns även olika typer av lokala skydd som kommuner kan skapa. Som privatperson kan bevarande av skog kännas långt bort om man själv inte äger mark. Det man främst kan göra är att gå från användande av jungfruliga produkter till återvunnet trä. Man kan även alltid leta efter miljöcertifierade träprodukter för att främja ett hållbart skogsbruk.

Vill du läsa mer?

Har du en fråga?