Marksanering

Marksanering
Stockholm växer vilket får till följd att mark som tidigare var industrimark tas i anspråk för bostäder. Det ställer dock krav på både provtagning och sanering.
Större delen av det aktuella industriområdet är asfalterat. Under asfalten finns generellt ca en meter fyllnadsmassor (huvudsak makadam). Under fyllnadsmassorna ligger vanligen 0,5-1 meter torrskorpelera och därunder växelvisa lager av lera, silt och finsand.
PIDInom området har påträffats petroleumföroreningar, förhöjda PAH-halter och förhöjda halter av arsenik och kvicksilver. Den sammantagna bedömningen är att området inte är storskaligt förorenat. Lokala föroreningar kräver särskild hänsyn vid framtida schaktarbeten.
Vi har definitivt erfarit att området är lokalt förorenat!
Till vår hjälp har vi, förutom alla grävare, fältinstrument i form av gammamätare, PID och XRF.
Just nu är PID något av en favorit. PID står för “PhotoIonization Detector“, dvs fotojoniseringsdetektor. Vi använder den för att spåra flyktiga föroreningar som olja, lösningsmedel och en PAH som heter naftalen.
Vi kommer att berätta mer om PID, PAH och naftalen senare.
Saneringen går i det här fallet till genom bortschaktning och deponering/in-situpå anläggningen) behandling.

Vill du veta mer om marksanering kan du läsa mer på marksaneringsinfo, olika åtgärder på åtgärdsportalen.
För marksanering i praktiken rekommenderar vi Miljöanalys.