Marksanering

Vi utför saneringar av förorenade områden- mark, vatten och sediment. Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi helhetslösningar inom marksaneringen, från kontakt med myndigheter och provtagning till sanering och miljökontroll.

Riskbedömningen innebär att föroreningarnas farlighet och spridningsmöjligheter till omgivande miljö utreds för att vägleda saneringsarbetet.

Ofta innebär saneringen att schaktmassorna körs till deponi. Det finns dock andra metoder som lämpar sig olika bra beroende på typ av föroreningar, föroreningsnivå, tidsaspekt, läge mm.

Metaller och bekämpningsmedel kan behandlas med hjälp av växter, s.k. fytoremediering. Du kan läsa mer om fytoremediering här.

Organiska föroreningar som t.ex. olja och PAH kan behandlas biologiskt med hjälp av lämpliga bakterie- eller svampkulturer och kompostering, t.ex. Daramend® eller BioSan.

Jordtvätt innebär först sortering av materialet i olika partikelstorlekar och avskiljning av finmaterialet där föroreningarna oftast förekommer. Det kvarvarande materialet skrubbas sedan. Vattnet pressas ut och kvar blir en filterkaka. Vattnet återvinns och renas.

Med termisk avdrivning avses upphettning till över föroreningarnas kokpunkt. Temperaturen sätts beroende på vilka föroreningar som avses.

Till sist kan även materialet förbrännas om halterna överskrider högsta tillåtna värden inom EU (t.ex. >50 mg/kg PCB eller >5 mg/kg dioxin).