Metanhalten i atmosfären ökar kraftigt

Halten metan i atmosfären har nått nya nivåer. Mängden metan beräknas ha ökat tio gånger snabbare jämfört med början av 2000-talet. Ökningen har dessutom blivit snabbare de senaste åren.

Vad är metan?
Metan är det enklaste kolvätet, CH4, och är en lukt- och färgfri gas som även går under namnet sumpgas eller gruvgas. Metan är en av de huvudsakliga växthusgaserna och har störst påverkan på växthuseffekten efter koldioxid. Totalt står metan för ca 20% av den globala uppvärmningen men den räknas inte som en av de långlivade växthusgaserna då livslängden i atmosfären endast är cirka 8 år. Istället räknas den som en kortlivad luftförorening (SLCP) tillsammans med sotpartiklar och marknära ozon.

Metan bildas vid anaerob (syrefri) nedbrytning av organiskt material och förekommer därför naturligt i våtmarker och på den frusna havsbotten och tundran i Arktis men produceras även vid matsmältningsprocessen hos vissa djur, framförallt idisslare. Vidare är avfallsdeponier också en källa till metan.

Metan frisläpps bland annat vid all utvinning av fossila bränslen, genom vissa djurs matsmältningsprocesser och industriella källor. Metan står idag för omkring 30 % av den globala användningen av fossila bränslen. Kol står för ytterligare 30 % och olja står för de resterande 40 %.

Dagens metanutsläpp

Under 2014 och 2015 ökade metanhalten i atmosfären med 12,5 respektive 9,9 miljarddelar. Som jämförelse så var siffran nere på 0,5 miljarddelar mellan 2000-2006. Det här enligt forskare i Environmental Research Letter. Konsekvenserna av utsläppen har lett till att metanhalten nu är cirka 2,5 gånger större än innan industrialismen.

Varför ökar utsläppen?
Forskarna bakom studien är osäkra på vad den markanta ökningen beror på men hävdar att ny forskning tyder på att den största orsaken är utsläpp från jordbruket. Utsläpp från fossil energi och våtmarker kan vara en mindre del av förklaringen bakom de höga halterna. Idag står antropogen (mänsklig) påverkan för två tredjedelar av utsläppen.

Framtidsutsikter och förslag

Det uppsatta tvågradersmålet som fastställdes under COP21 i Paris kommer bli mycket svårt att nå om inte metanutsläppen minskar drastiskt. Forskarna har tagit fram en rad förslag på åtgärder som kan minska utsläppen. Åtgärderna rör bland annat skärpta och strängare regler för utvinning av fossila bränslen, täckta soptippar, ändrad diet hos idisslare samt ändrade metoder för risodling. Andra förslag som lagts fram av andra forskare är bland annat köttskatt.

Källa: Supermiljöbloggen, SMHI