Miljöbalken- Hela Sveriges miljölagstiftning

Miljöbalken är Sveriges huvudsakliga miljölagstiftning. Men hur kom den till? Vad säger den? Här kommer ett försök till kort överblick. 

Miljöbalken trädde ikraft den 1 januari 1999 och fyller därmed 20 år nästa år. Miljöbalken kom till då miljöintresset i Sverige hade ökat men lagstiftningen var spridd på många olika lagar och därmed svår att förstå. Första steget mot en större miljölag som skulle samla in alla befintliga miljölagar togs 1989 då Miljöskyddskommittén skapades. Deras uppgift blev att se över all lagstiftning som gällde miljö och natur med fokus på bevarande, skydd, hushållning, förbättring och tillgång för människor. I mars 1998 lades propotionen fram framför riksdagen och beslutet togs i juni samma år. Totalt ersatte miljöbalken 16 olika lagar bl.a. hälsoskyddslagen, vattenlagen och lagen om kemiska produkter.

I första kapitlet i miljöbalken behandlar dess mål och och tillämpnings områden. De första orden som kan läsas är: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Här beskriv även de fem grundpelarna i miljöbalken som är

 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
 2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
 3. Den biologiska mångfalden bevaras,
 4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas
 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Totalt består balken av 33 olika kapitel med en sju avdelningar. Här nedan följer en punktlista över numret på avdelningen vad den innefattar och vilka kapitel som ingår.

 1.  Övergripande bestämmelser – Kapitel 1-6
 2. Skydd av naturen – Kapitel 7-8
 3. Särskilda best. om vissa verksamheter – Kapitel 9-15
 4. Prövning av mål och ärenden – Kapitel 16-25
 5. Tillsyn, avgifter m.m. – Kapitel 26-28
 6. Påföljder – Kapitel 29-30
 7. Ersättning, skadestånd och försäkringar – Kapitel 31-33

Sveriges miljöbalk har kompleterats genom åren för att vara kompatibel med EU-lagstiftning då EU-lag står över svensk lag.

Wikipedia Naturvårdsverket Naturvårdsverket Miljöbalken Chamlers