Miljömålet- begränsad klimatpåverkan

 

Vi börjar nu en ny serie på vår blogg om de 16 svenska miljömålen. Under hösten kommer alla 16 mål att avhandlas där vi försöker förenkla vad målet handlar om, hur det jobbas för att målet ska uppfyllas och om de kommer hinna uppfyllas i tid. Vi börjar med det första miljömålet: Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

– Riksdagens definition av miljömålet

Att vårt klimat lider av mänsklig påverkan är sedan länge känt. Den ökade koncentrationen av växthusgaser i vår atmosfär leder till att temperaturen på vår jord snart ligger 2 grader högre än vad den ska. För att motverka detta har Sverige satt som mål att begränsa sin påverkan på klimatet. Detta görs främst genom satsningar på att gå ifrån processer som släpper ut stora mängder koldioxid och här satsas det på alla nivåer, allt från statlig till industrin. Inom transportsektorn satsas det mer och mer på biobränslen och effektivare fordon som har mindre utsläpp, och utsläppen går ner inom sektorn! Dock inte lika mycket som kanske hade kunnat önskas. Dock tros detta bero på att transportsektorn har ökat kraftigt. Även inom industrin har man även här gått ifrån oljebaserade processer och mer övergått till biobränslen. Den största minskningen av utsläpp sedan 1990 kan ses inom uppvärmningen av bostäder och lokaler. Här är minskningen hela 91% jämfört med hur den var 1990 när målet instiftades. Orsaken till detta är till stor del att uppvärmning med hjälp av oljepanna i princip upphört helt under de senaste åren. Även inom elproduktionen ses en stor nedgång i klimatpåverkande utsläpp då mycket av den elproduktion som görs idag är fossilfri. Även inom avfallshantering och jordbruket har det skett en minskning sedan 1990, utsläppen är nu 65 % lägre för avfall och ca 10 % lägre för jordbruk jämfört med 1990 nivåer. Handeln idag är global och mycket av Sveriges utsläpp sker inte längre i Sverige. Import av varor för konsumtion sker till allt större utsträckning i dagens globala samhälle. Även om de utsläpp som är kopplade till konsumtion har minskat med 30 % inom Sverige så har de konsumtions kopplade utsläppen utanför Sveriges gränser ökat med 50 % sedan 1990. De konsumtions relaterade utsläppen ligger idag på ungefär samma nivå som 1993, där endast en nedgång sågs under den finansiella krisen runt 2009.

Vad gör för att vi ska nå målet? Det gör faktiskt en hel del för att försöka nå detta mål. Regeringarna som suttit sedan 1990 har med olika strategier, överenskommelser och handlingsprogram tagit till vara på målet och försökt hitta sätt att kunna införliva det. Exempel på detta är energiuppgörelsen som gjordes 2016 där målet att all el tillverkning ska vara fossilfri år 2040, en prioritering av en fossilfri flotta till 2030 och att stålindustrin driver ett initiativ om att produktionen ska bli helt koldioxid fri.

Så kommer vi att nå målet? Som det ser ut idag ser det mörkt ut för detta miljömål. Utvecklingen i miljön anses ha en negativ trend enligt naturvårdsverket som sköter kontrollen av miljömålen. De säger att för att klara detta mål krävs: … samhällsförändringar och teknikutveckling. Stärkta ambitioner i klimatsamarbetet globalt och inom EU krävs, liksom skärpta och nya nationella styrmedel. Vi kan helt enkelt bara hoppas på att vi ser en starkare förändring i framtiden!

Illustratör: Tobias Flygar

Källor: Miljömål.se Miljömål.se Sveriges miljömål  Naturvårdsverket