Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Ett viktigt beslutsunderlag

MKB kan beskrivas som en systematisk process där effekterna på miljön av en föreslagen verksamhet studeras i förväg. Ett syfte med processen är att få fram ett beslutsunderlag som kan användas för att avgöra om projektet kan tillåtas eller inte.
För en miljöanpassad verksamhet
MKB-processen ska kunna identifiera och beskriva de positiva och negativa konsekvenser som en planerad verksamhet kan medföra för miljön. Under processens gång ska denna kunskap kunna användas av verksamhetsutövaren för att göra verksamheten mer miljöanpassad.

MKB-processen omfattar bland annat:

 • Behovsbedömning om MKB behövs
 • Framtagande av bakgrundsdata om miljön
 • Identifiering av alternativ för lokalisering, utformning, m m.
 • Definiering av nollalternativ
 • Samråd/dialog med allmänheten, organisationer, myndigheter m fl intressenter
 • Avgränsning av MKB-utredningen
 • Identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter
 • Identifiering av skadeförebyggande åtgärder
 • Sammanställning av MKB-dokumentet
 • Granskning av MKB-dokumentet och samrådsförfarande inför beslut
 • Kontroll och uppföljning av miljöpåverkan
4.4Total4.1Miljöpåverkan4.3Värde4.8ROI