Möjligheterna med alger

Kan vi hitta framtidens hållbara bränsle, vattenrening och fiskfoder i alger? Det finns ett enormt och växande intresse för användning av akvatiska fotosyntetiska källor i form av alger och cyanobakterier. Möjligheterna är stora och forskning inom så kallad ”blå bioekonomi” ökar snabbt globalt.

Vad är egentligen alger?

Alger är växter som lever i akvatiska miljöer. Grovt sett kan man dela in alger i två kategorier: makroalger (t ex tång, sjögräs) och mikroalger (växtplankton/fytoplankton).

Makro- och mikroalger används idag i stor utsträckning som livsmedel, kosttillskott, naturliga livsmedelsfärger, hudvård och kosmetika, fiskfoder m.m. Men möjligheterna för vidare utveckling är stora vilket vi nu kan hoppas på med det nya nordiska kompetenscentrumet.

Nordiskt kompetenscentrum
Norska Nordforsk har nu beviljat 30 miljoner norska kronor för en etablering av ett nytt nordiskt kompetenscentrum, NordAqua. Vid kompetenscentrum ska ny forskning, innovation och entreprenörskap kring så kallad ”blå energi” från vattenlevande organismers fotosyntes sammanvävas. Sverige är med genom bland annat Umeåkonsortiet MicroBioRefine, lett av professor Christiane Funk, som kommer ha en betydande roll i arbetet.

Inom NordAqua kommer forskare från forskare från Sverige, Finland och Norge att undersöka den biotekniska potentialen för att använda alger och cyanobakterier för att omvandla solenergi och koldioxid till värdefull biomassa eller kemikalier. Fokus kommer ligga på nordiska mikro- och makroalger samt cyanobakterier.

Forskning på mikro- och makroalger
NordAqua kommer byggas på redan befintliga nordiska program vid tio forskningsinstitut och tio industripartners i syfte att skapa en grund för internationellt banbrytande forskning och utveckling av syntetisk teknik för att främja användningen av dem som effektiva katalysatorer i bioproduktion.

Vid MicroBioRefine-konsortiet i Umeå, som är en av medsökarna till kompetenscentrumet, arbetar man redan nu med bland annat ett stort forskningsprojekt om hur rökgaser och avloppsvatten kan användas för att göda alger och cyanobakterier som vidare kan producera stora mängder biomassa för biobränslen.

Nedbrytning av läkemedelsrester

I projektet studeras även om algerna kan bryta ned läkemedelsrester som antibiotika, hormoner och psykofarmaka i avloppsvattnet. Det unika med projektet är att de algarter som valts ut är särskilt lämpade för att klara det hårda, nordiska klimatet. Projeket är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet.

Christiane Funk menar också att odling av alger för avloppsvattenåtervinning och produktion av biomassa är mycket utmanande i det nordiska klimatet men att Umeå tillhandahåller utmärkta faciliteter för storskalig algodling och kommer i framtiden kunna kombinera det med ny skördeteknik.

Mer information finns här: MicroBioRefine, NordAqua
Här finns information om alger som tillskott: Simris Alg
Källa: Forskning.se