Myllrande vårmarker- för ett levande ekosystem

Våtmarker har under lång tid byggts bort i Sverige, något som har skadat de arter som är beroende av den unika miljön. Målet syftar till att bevara dessa unika miljöer och de arter som bebor dem.

Sveriges vårmarker har sedan 1800-talet varit hård utsatta. De har torrlagts för att göra plats för jordbruk, och de som finns kvar ställs inför många påfrestningar. Markavvattning, kvävenedfall, skogsbruk, körskador med mera gör att många våtmarker idag är hård utsatta. Våtmarkerna fyller många viktiga funktioner som riskerar att försvinna om vi inte tar hand om dem bättre. Förutom att de är habitat för många arter renar våtmarker även vatten. Våtmarker binder även stora mängder kol, något som blir allt viktigare i och med den globala uppvärmningen. När våtmarken försvinner frigörs ofta allt bundet kol något som bidrar till växthuseffekten.

Idag är många mossar, kärr, fuktängar och sumpskogar skyddade enligt Natura 2000. Det gäller dock inte alla och många av de våtmarker som har höga naturvärden är idag helt oskyddade. Markavvattning är idag förbjudet i stora delar av Sverige men det finns fortfarande många våtmarker som lider.

För att kunna skydda våra våtmarker behövs ökat skydd runt om i hela landet. Finns det en våtmark i närheten där du bor? Kontakta kommunen och uppmärksamma dem på att detta är ett område som ska skyddas. Har företaget du jobbar på möjlighet att anlägga en våtmark eller finns det möjlighet att förvalta en våtmark genom slåtter eller bete? Att enbart besöka en våtmark och lära sig mer om ekosystemet är ett stort steg för att kunna bevara dessa unika miljöer.

 

Källa: Sveriges Miljömål