Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesbedömningar och biotopkarteringar utförs för att skaffa sig kännedom om vilka naturvärden och ev. skyddsvärda arter av växter och djur som kan finnas inom ett område. Svensk Standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) omfattar genomförandet, själva naturvärdesbedömningen samt redovisning. Standarden anger dock endast minimikraven för vad en NVI ska innehålla och ofta görs en mer omfattande och/eller specialiserad utredning för att bäst passa det aktuella området.
Vi utför naturvärdesinventeringar av såväl terrestra, limniska som marina miljöer.