Neonikotinoider utarmar våra bisamhällen

Ny studie visar på kopplingen mellan bidöd och växtskyddsmedel.

Bin är en av våra viktigaste pollinatörer och deras pollination av olika växter är en mycket viktig ekosystemtjänst för oss människor men även för annan biologisk mångfald. Det har länge diskuterats kring bidöd och så kallade ”neonikotinoider” men det är först nu som forskare har kunnat bevisa sambandet i verkligheten och inte bara genom experiment.

Neonikotinoider är en typ av växtskyddsmedel som används i stor utsträckning i det moderna jordbruket mot insektsangrepp. Toxiciteten skiljer sig från produkt till produkt men generellt är neonikotinoider mycket giftiga för bin och andra typer av pollinatörer.

Nu har forskare kunnat se sambandet mellan bidöd och neonikotinoider i det vilda på landskapsnivå i hela England och Wales. Många andra studier stödjer denna hypotes och forskning i Sverige visade att honungsbin inte påverkades men att vilda bin påverkades negativt av dessa typer av växtskyddsmedel.

Förutom att använda mindre skadliga typer av bekämpningsmedel kan man även anlägga bon för vilda bin för att buffra de minskande populationerna. Vi på Trapezia arbetar bland annat med kreotoper (skapade livsmiljöer för värdefulla växter och djur) som bland annat kan bestå av konstruerade bon för vilda bin och humlor.

Källa: KRAV
Länk till studien: här
Mer information: Natursidan