Nu är kreotoperna igång, del 1

Nu är projekt kreotoper igång! Som ett led i efterbehandlingen av en nedlagd soptipp i Upplands-Väsby, Stockholms län har Trapezia tillsammans med Naturföretaget projekterat kreotoper i syfte att främja den biologiska mångfalden på området.

Vad är kreotoper?
Begreppet kreotoper presenterades första gången i en rapport från Jordbruksverket 2011. En kreotop är en anlagd småbiotop i naturvårdssyfte och som ska främja biologisk mångfald. En kreotop skiljer sig från traditionella och historiskt uppkomna småbiotoper genom att den är medvetet anlagd i syfte att gynna en uppsättning arter eller artgrupper.

Bakgrund
Projekt kreotoper drogs igång 2016. Inventering av utvalda artgrupper: kärlväxter, vildbin, groddjur och fladdermöss har legat till grund för kreotoperna som utgår från att förstärka och bevara befintliga naturvärden samtidigt som skötselbehovet hålls så lågt som möjligt. Utifrån inventeringarna räknas också ett diversitetsindex fram som sedan följs upp de kommande åren för att se hur den biologiska mångfalden förändras.

Inventeringsresultatet visade att den biologiska mångfalden redan var hög inom området, bland annat tack vare variation i landskapet och förekomst av blommande nektarväxter. 86 arter av kärlväxter, bland annat den hotade arten backsippa, 22 arter av bin (ink humlor) påträffades, bland annat den hotade arten svartpälsbi. Yngel av vanlig groda och två exemplar av mindre vattensalamander samt tre arter av fladdermöss (större brunfladdermus, nordfladdermus och dvärgpipistrell) påträffades också.

Anläggning av kreotoper
Arbetet med kreotoperna har fortsatt under 2016-2018 och under 2018 kunde vi äntligen dra igång arbetet med konstruktion av dessa. Tre utvalda kreotoper har påbörjats under 2018 och redovisas nedan. När arbetet med dessa är klart kommer arbetet fortsätta med att anlägga resterande kreotoper.

Miniås
Mål: Skapa sandiga, varma miljöer med stenar där olika steklar kan trivas. Blocken bidrar också till att andra artgrupper som spindlar, snäckor och sniglar kan trivas.

En miniås börjar ta form

Åkerholme
Mål: Åkerholme som bryter av mot det öppna landskapet och som skapar skydd för olika djur som rör sig genom området, samt erbjuder mat åt fåglar i form av bärande träd och buskar.

En åkerholme under uppbyggnad

På åkerholmen ska det sedan placeras ett eller fler stenrösen samt att bärande träd och buskar ska planteras. Fågel- och/eller biholkar kan sedan sättas upp på träden.

Sandslänt
Mål: En lång, solvarm sandslänt i sydvändning med bomöjligheter för sandlevande bin.

Påbörjad sandslänt

Sandslänten kommer vid avslut att sträcka sig från kant till kant och skapa en fin, varm inramning i landskapet.

Kommande kreotopprojekt
Trapezia, tillsammans med Naturföretaget, håller i dagsläget på att dra igång ännu ett kreotopprojekt som ett led i efterbehandlingen av en utbruten torvtäkt i Norrtälje. Mer information om detta kommer!

Våra tidigare inlägg om kreotoperna finns att läsa här

Länk till Jordbruksverkets rapport finns att läsa här