Nya regler gällande Farligt Avfall

Från och med den 1 Augusti började nya regler gälla angående farligt avfall. Vi reder ut det viktigare i den nya lagen och vad man behöver ha koll på!

Från och med lördagen den 1/8 2020 gäller nu nya riktlinjer för hantering av farligt avfall i Sverige. Än så länge har reglerna inte fått stor effekt då det är från och med den 1 november som de stora förändringarna sker. Tiden fram tills dess är en anpassningsperiod. De nya reglerna innebär framförallt att det blir hårdare krav på rapportering av farligt avfall för både producenter och transportörer. Uppskattningsvis skapas 2 miljoner ton farligt avfall i Sverige varje år. Denna siffra anses vara väldigt osäker då statistiken inte följs upp och tillsynsmyndigheterna har svårt att följa flödet av farligt avfall mellan olika verksamheter. Avfallsregistret är en del av Sveriges genomförande av de föreskrifter som har beslutats om på EU-nivå.

Farligt avfall behöver tas om hand med speciella metoder då det är farligt för miljö och människor. Det kan vara frätande, giftigt eller brandfarligt avfall som uppkommit genom en viss tillverkningsprocess eller som påträffats vid markarbeten.

I och med de nya reglerna behöver de som, producerar, transporterar, behandlar, mäklar eller handlar farligt avfall  eller tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet rapportera detta till det nya registret som skapats. Uppskattningsvis berörs över 1 miljon verksamheter. Dock berör inte lagändringen några nya verksamheter. Samtliga av dessa verksamheter har sedan tidigare haft så kallad anteckningsskyldighet som inneburit att alla uppgifter om avfallet ska antecknas i kronologisk ordning hos företaget. Det finns med största sannolikhet många företag som är omedvetna om att de berörs av detta. Farligt avfall kan ibland vara gömt i produkter och de kan då vara svårt att veta om man hanterar det eller inte. Allt farligt avfall är märkt med så kallade farosymboler, se nedan, som varierar beroende på vilket typ av avfall som det gäller. Många vet inte att när man hanterar en produkt som innehåller farligt avfall kan man bli en producent, tillexempel kan en fastighetsskötare bli producent när ett lysrör innehållande kvicksilver byts ut. Mycket av det farliga anfall som hanteras i Sverige är inte i produkter i sig utan förkommer i förorenad mark.

All typ av behandling av farligt avfall ska nu förutom antecknas hos företaget även rapporteras in till det nya registret. Även icke-farligt avfall som uppstår efter behandling av farligt avfall ska rapporteras in till det nya registret. Detta för att skapa en bild över hur mycket av det farliga avfallet som kan återanvändas samtligt som mängden farliga ämnen som lämnar de cirkulära flödena kan dokumenteras.

Som privatperson är det viktigt att också hålla koll på vilka produkter och avfall hemma som kan räknas som farligt avfall. Dessa behöver hanteras på ett säkert sätt för att kunna garantera säkerheten för de som hanterar avfallet och miljön. Mycket av det farliga avfallet från hushållen hamnar tyvärr i vanliga soporna. Avfall Sverige har tagit fram ett kort faktablad som tar upp många olika typer av farligt avfall. Du hittar det här!

Källor: Naturvårdsverket: NyhetFrågor och svar