Nya rödlistan

Idag, den 22 april 2020, kom den nya rödlistan för 2020 från Artdatabanken och Naturvårdsverket. Rödlistan är vägledande för mycket av naturvården och bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige. 

Rödlistan är enkelt förklarat en lista på arter som på något sätt är hotade i Sverige och riskerar att försvinna från landet. Listan har ingen lagstadgad makt utan fungerar som ett verktyg för den svenska naturvården och kan ge starka indikationer om vilka områden som är skyddsvärde och som därmed behöver utökat skydd. Om det finns ett område där många rödlistade arter återfinns kan exploatering i detta område få stora konsekvenser på de hotade arterna. Sverige har producerat rödlistan vart femte år sedan 2000 och idag släpptes den femte upplagan som kommer gälla fram till 2025.

Den största nyheten med den nya rödlistan är att antalet arter på listan har ökat. I Sverige finns drygt 60 000 arter varav 50 000 är flercelliga. Total bedömdes 21 740 olika arter och av dem har 4 746 hamnat på rödlistan, vilket är över 20 % av alla arter man har titta på. Detta är en ökning sen tidigare år och visar på en negativ trend för den biologiska mångfalden i Sverige. Av de 4 746 arter som hamnar på rödlistan klassas 2 249 som kategorin hotad. I andelen bedömda arter har en ökning med 0,5 % skett medan ökningen i antalet arter på Rödlistan har ökat med 11 %. Rödlistan följer IUCN:s kategorier och klasser när det kommer till att kategorisera vad som räknas som en hotad respektive rödlistad art. De arter som inte har bedömts för rödlistan är arter där det finns tillräckligt med kunskap för att göra en bedömning.

I rödlistan går att läsa att en tredjedel av däggdjuren, nästan hälften av alla fåglar, och en femtedel av alla skalbaggar hamnar på rödlistan. Skalbaggar är den kategori som är flest arter hamnar på rödlistan med 933 arter, följt av storsvampar med 851 och fjärilar med 549. Dock ska dessa nummer ses till hur många kända arter vi har i Sverige för att vara rättvisande.

Men det har även skett vissa positiva trender sen rödlistan 2015 jämfört med 2020 även om andelen arter på listan har ökat. Det finn flera arter som har blivit klassade som livskraftiga, dock är antalet arter som blivit rödlistade tyvärr mycket högre. Totalt har sedan 2000 ca 5 850 arter befunnit sig på rödlistan, varav 2800 har funnit där hela tiden. De andra har antingen tillkommit i rödlistan 2005, 2010 eller 2015, eller tagits bort från rödlistan och bedömt som livskraftiga vilket är runt 1000.

 

Vill du veta mer om Rödlistan så kan du hålla koll är på bloggen framöver då vi kommer djupdyka i olika delar av den nya listan. Orkar du inte vänta kan du gå in på Artdatabanken.se där du kan beställa hem eller ladda ner rödlistan direkt.