• Blogg

Ohållbar markanvändning hotar våra europeiska landskap

Ett accelererat byggande, förändrad demografi, tekniska förändringar och klimatförändringar är några av de viktigaste drivkrafterna som påverkar användningen av Europas stora landskap. I en rapport från Europeiska miljöbyrån EEA, som publicerades i dagarna, konstateras att markanvändningen i allt högre grad kan innebära förändringar och konflikter över marken, vilket i sin tur kan komma att kräva förändringar i och samspel mellan platsbaserad förvaltning och makropolitik för att främja en hållbar markanvändning.

Läs rapporten här
Källa: EEA

Unsustainable land use threatens European landscapes

Accelerating rates of construction, changing demographics, technological changes, and climate change are some of the key drivers influencing the use of Europe’s vast landscapes. A European Environment Agency report published on September 7th states that the continent’s land use might increasingly see striking changes and conflicts over land demand which will in turn require reconciling place-based management and macro policies to foster sustainable land use.

Full report
Source: EEA