Parisavtalet har nu trätt i kraft

Hösten 2015 enades världens länder om ett globalt klimatavtal för att hejda de pågående klimatförändringarna. Tillräckligt många parter har nu ratificerat Parisavtalet och den 4 november i år trädde avtalet i kraft.

Parisavtalet är en överenskommelse mellan världens länder med målsättningen om att hejda ökningen av den globala medeltemperaturen. Den viktigaste målsättningen är att ökningen med god marginal ska stanna under 2 grader och ansträngningar ska göras för att temperaturökningen hamnar under 1,5 grader.

Parisavtalets delar
Överenskommelsen är uppdelad i en juridiskt bindande del samt en icke juridiskt bindande del.
Avtalet står för den juridiskt bindande delen. Den består av ett flertal krav men de övergripande målen är följande:
1) Förhindra ökningen av den globala medeltemperaturen som ska vara väl under 2 grader jämfört med före industrialismen. Ansträngningar ska även göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.
2) Öka anpassningsförmågan till klimatförändringarna samt skapa en hållbar utveckling med låga utsläpp av växthusgaser. Dock utan att hota matproduktionen.
3) Skapa finansflöden som går att förena med låga utsläpp samt klimatmotståndskraftig utveckling.

Besluten står för den icke juridiskt bindande delen. Dessa beslut rör bland annat ländernas frivilliga klimatåtgärder, finansiering från utvecklade länder i form av klimatbidrag till utvecklingsländer, underskrift av förlängningen av Kyotoprotokollet (gäller för länder som redan är med) samt klimatåtgärder från andra aktörer än länderna själva (t ex samhällen, företag och städer).

Hur långt har vi kommit?

Hittills har 97 länder som står för närmare 70 procent av världens utsläpp ratificerat avtalet vilket är tillräckligt många för att avtalet kunde träda i kraft. Därför kunde avtalet avtalet träda i kraft den 4 november, knappt ett år efter mötet i Paris. Värt att notera dock är att Parisavtalet i sig inte kommer lösa klimatkrisen men det är ett stort steg i rätt riktning.

Vad händer nu?

Nästa steg startar idag, 7 november, med Klimatkonventionens tjugoandra partsmöte COP 22 i Marrakech, Marocko. Mötet är det första klimattoppmötet sedan samlingen i Paris. Fokus ligger nu på att de tekniska detaljer som behövs för att stödja genomförandet och uppföljningen av Parisavtalet.

Sverige vill bland annat driva frågan om arbetet med att utveckla ett bra system för återrapportering kopplat till Parisavtalet. Den svenska regeringen menar att en fungerande återrapportering och uppföljning av ländernas åtaganden är essentiellt för målen ska kunna nås.

Mötet pågår fram till den 18 november.

Källa: Naturvårdsverket, Miljö&Utveckling.

Mer information om Parismötet finns här: COP21 Paris