Feasibility studies -Project from Environmental Perspective
Feasibility studies -Project from Environmental Perspective

Praktiskt fältarbete

– Få kontroll över din miljö

Miljöarbete – teori och praktik i harmoni

God kunskap om praktiska- liksom det teoretiska arbetet ser vi som en förutsättning för korrekta resultat. Vi behärskar alla delar av kedjan i miljöarbetet. Från det praktiska miljötekniska fältarbetet till det administrativa utredningsarbetet. För bästa resultat och kostnadseffektivitet analyserar vi våra egna fältdata. Exempel på fältarbete som vi utför är:

  • Mark, vatten och sedimentprovtagning
  • Bergartskartering och inventering
  • Natur- och kulturvärdesbedömningar både terrestra (på land) och akvatiska (under vatten)

Vi hjälper er också med att sätta upp provtagnings- och kontrollprogram samt att analysera resultaten från dem.

Värdesbedömningar under ytan

Natur- och kulturvärdesbedömningar ingår bl.a. i MKB-processen och är nödvändig för att fastställa vilka natur- och kulturvärden som berörs. Detta gäller både på land som under vatten. Att inte inventera det aktuella området kan straffa sig senare i form av förseningar genom överklaganden, utgrävningar m.m. Naturvärdet bedöms i första hand utifrån vilka arter eller artgrupper som noteras i fält eller som sedan tidigare är kända från området från olika inventeringar, men också utifrån biotoper. En arkeolog gör en kulturvärdesbedömning utifrån fornlämningar och landskapsbild.

För verksamheter som även omfattar vatten, t.ex. ledningar som går över sund och broar utför vi även natur- och kulturvärdesbedömning av botten och inventerar efter både flora och vrak. Naturvärdet bedöms efter de arter som påträffas i kombination med annan tillgänglig information som t.ex. lekplatser för fisk. Kulturvärdet bedöms av en marinarkeolog efter de mänskliga lämningar som påträffas. Vi provtar sedimentet och gör en riskanalys utifrån provresultatet.