Projekt Kreotop 1

Soptipp
På en nedlagd och efterbehandlad soptipp planerar vi att anlägga en ”kreotop” – ett område med skapade småbiotoper i syfte att dels få upp den biologiska mångfalden, dels skapa en trevlig och värdefull miljö för rekreation.
En kreotop är flera olika strukturer som tillsammans skapar vissa ekologiska funktioner för utvalda arter och gynnar den biologiska mångfalden.
Området placeras mellan två stora vallar som anläggs i syfte att skapa ett mer dramatiskt landskap och för att skärma av området från buller.
Kreotopkarta
Grovskiss över området
Eftersom delar av området är starkt förorenat av främst tungmetaller planerar vi även att fytoremediera en del av området, dvs. rena marken med hjälp av växter. Projektet är ett samarbete mellan oss, våra kollegor och naturexperter på Naturföretaget, Bolaget som arrenderar området samt kommunen. Visionen är i förlängningen att skapa en hållbar ekopark med möjlighet till företagsetablering inom området.
Soptippspaning
På jakt 🙂
Vi tänker oss att vi vill omvandla en gifitg gammal soptipp till ett myllrande naturområde.
Projekteringen är i full gång och under våren/sommaren kommer inventeringarna att starta och oilka bakgrundsindex att räknas fram. För att kunna mäta effekterna av åtgärderna krävs det först en analys av ”nuläget”.
Därefter tar själva detaljprojekteringen av kreotopen vid, det är då vi bestämmer exakt vilka småbiotoper som ska byggas, hur, när och på vilket sätt. Efter att de har byggts ska de följas upp kontinuerligt och vi tycker att det ska bli spänande att följa hur det utvecklar sig!
#kreotop #marksanering #miljö