Projekt kreotop

Kreotoper
Begreppet kreotop kommer av de latinska orden för att att skapa och på en plats, creos och topos. Begrepper lanserades av Jordbruksverket 2011 är utvecklat för att skapa nya naturmiljöer i områden där det skulle förbättra mångfalden.

En kreotop kan enligt Jordbruksverket definieras av:
• De ekologiska strukturer kreotopen är uppbyggd av
• Konstruktionslösning för kreotopen (samma struktur/strukturer kan kombineras på en mängd olika sätt)
• Vilka funktioner (ekologiska och andra) som konstruktionslösningen medför
• Vilka arter/artgrupper som kreotopen gynnar i första hand
• Skötseplan för att kreotopen ska bibehålla miljöerna för de avsedda arterna/artgrupper
• Jordbruksverket föreslår också att ett attraktivt och lättkommunicerat namn för kreotopen ska ingå

Utifrån det koncept som lanserades 2011 av Jordbruksverket planerar vi en kreotop på en gammal soptipp, för att öka den biologiska mångfalden och höja rekreationsvärdet. Vi kommer att samarbeta med våra kollegor i Naturföretaget för att fältinventera området, detaljplanera och anlägga de olika konstruktionslösningarna.
Fortsättning följer…

Läs mer här: Vindkraft i slättlandskapet – Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden