Projektering av kreotoper

åkerholme

Som ett led i efterbehandlingen av ett förorenat område – i det här fallet en gammal soptipp – planerar vi, tillsammans med våra samarbetspartners att anlägga ett naturområde med kreotoper – skapade livsmiljöer för värdefulla växter och djur.

Idén är att göra om ett område med låga naturvärden till en plats med hög mångfald bland växter och djur. Vi kommer också att använda oss av fytoremediering för att rena delar av området från föroreningar, främst tungmetaller.

Även om själva begreppet kreotoper har några år på nacken är detta ett av de första projekten i Sverige som utförs av privata aktörer och med marknadsmässiga förutsättningar.

Vi kommer att löpande uppdatera med information kring projektet under 2016 och 2017. Under våren kommer vi att inventera området med avseende på arter, beräkna flora- och faunindex och göra ekosystemtjänstanalyser. Parallellt kommer området att konstrueras och kreotoperna planeras anläggas 2017 preliminärt.