Provtagning av Svavel i berg

Svavel i berg är vanligt i Sverige men kan orsaka stora problem med försurning. Vi har varit ute och provtagit!

Igår (6 April 2020) var Trapezia ute och samlade bergprover för analys av sulfidhalter i samband med planläggandande av ett bostadsområde. Stora delar av Sveriges berggrund är sulfidbärande som en konsekvens av dess ursprung. Detta har historiskt varit, och fortsätter vara en enorm tillgång för landet då sulfidbergarter generellt tenderar att vara rika i de metallmineral som är gynnsamma för brytning.

Dock innebär även denna berggrund ett miljömässigt hinder när områden exploateras för till exempel infrastrukturprojekt eller bostäder. Svavlet som sitter bundet i sulfidmineralen kan dissociera och bilda fria svaveljoner vid kontakt med vatten från till exempel nederbörd. Detta kan sedan gå vidare till att bilda svavelsyrlighet och slutligen svavelsyra; som agerar försurande i mark och vattendrag. Vid försurning sänks pH i vattnet och om vattnets naturliga buffringsförmåga redan är försvagad kan vattnet tillslut nå ett pH som är obeboeligt för många organismer.


Vid exploatering riskerar berget att spricka, antingen genom borrning eller sprängning. Ökad sprickrikedom leder till en relativt större exponerad ytarea, och utsätter därför nedströms mark och vatten för en högre risk för försurning.Försurning är idag ett stort problem i Sverige. Även om den största delen av den försurning som finns idag kommer ifrån luftföroreningar tar det lång tid innan naturen kan återhämta sig. Genom att kontrollera bergets geokemiska karaktär innan exploatering kan en potentiell miljöskada upptäckas och förebyggas.