Provtagning efter sanering


Provtagning
Efter schakt kommer sanering. Idag är vi ute och tar prov på ett fd. industriområde som helt otippat ska bli bostäder. Tidigare provtagningar innan rivning visar på lokalt höga föroreningshalter i några punkter. Det vi gör är en kompletterande provtagning för att kunna klassificera massorna efter föroreningsinnehåll. Enligt miljöbalken är nämligen schaktmassor ett avfall, därför hanteras de under den lagstiftningen.
imageVanliga föroreningar som vi träffar på är tungmetaller (som t.ex. Bly och kvicksilver), PAH (polycykliska aromatiska kolväten), olja och ev lite mer platsberoende ämnen som bekämpningsmedel eller PFAS/PFOS.